Inda koshikalimo

Ovanyasha

Omadina amwe oo a tumbulwa moshitukulwa eshi hao ovanhu ovo lelalela

OVANYASHA TAVA PULA

Mbela osha puka okutukana?

Oshike sha puka shi na sha neendjovo dii odo di shivike keshe pamwe?

OVANYASHA TAVA PULA

Mbela osha puka okutukana?

Oshike sha puka shi na sha neendjovo dii odo di shivike keshe pamwe?

Ovanyasha tava pula

Omapulo oo ovanyasha hava pula luhapu kombinga yomilele, ookaume, ovadali, ofikola, naikwao ihapu.

Osho oomakula voye hava ti

Otashi dulika wa taalela eenghalo odo ino taalela nande onale monghalamwenyo yoye. Tala nghee oomakula voye tava ungaunga nado.

Ouvidio vokoupelende

Mbela oho lihange meenghalo didjuu okuungaunga nado? Ngeenge osho, ouvidio ava vaxupi otave ku kwafele u ungaunge nomaupyakadi oo ovanyasha hava shakeneke luhapu.

Omanyamukulo omapulo 10 oo haa pulwa kovanyasha

Omayele taa hongo nomaetepo oo taa dulu okukwafela ovanyasha va pondole monghalamwenyo yavo.