Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama
 • Tava kundafana ovelise tai tu omukumo kudja mOmbiibeli moSan Miguel de Allende, Guanajuato State, moMexico

  Ouyelele pauxupi—Mexico

  • Ovakalimo—???

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—???

  • Omaongalo—???

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu???

 • Tava lesha omushangwa wetwomukumo moRostock moGermany eshi tava udifa pomatuliloshikepa

  Ouyelele pauxupi—Germany

  • Ovakalimo—81 083 551

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—165 754

  • Omaongalo—2 187

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—489

 • Tava yandje okambo Pwilikina kuKalunga momukunda waDaraengi, kokanhunhu kaNamhae-do, moSouth Korea—

  Ouyelele pauxupi—South Korea

  • Ovakalimo—50 293 000

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—100 544

  • Omaongalo—1 358

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—500

 • Ovaudifi tava yandje oshishangomwa shelikolelela kOmbiibeli moMontreux shaSwitzerland popepi noChâteau de Chillon

  Ouyelele pauxupi—Switzerland

  • Ovakalimo—???

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—???

  • Omaongalo—???

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—???

PATULULA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

PATA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

OSHUNGONANGELO

NO. 12no 2016 Ngeenge umwe oo u hole a fya

Eendombwedi daJehova odo oolyelye?

Otwa dja momaputuko nomomihoko di lili naku lili, ndele otwa hangana molwaashi otu na omalalakano a faafana. Komesho yaaishe, otwa hala okufimanekifa Jehova, Kalunga oo a popiwa mOmbibeli noku li Omushiti woinima aishe. Ohatu kendabala ngaashi hatu dulu okuhopaenena Jesus Kristus notu udite etumba eshi tu li Ovakriste. Keshe umwe womufye ohe liyambe, ta longifa efimbo laye mwene, opo a kwafele ovanhu ve lihonge kombinga yOmbibeli nosho yo Ouhamba waKalunga. Ohatu ifanwa Eendombwedi daJehova molwaashi ohatu yandje oundombwedi, ile tu tye, ohatu popi kombinga yaJehova Kalunga nosho yo Ouhamba waye.

Kala wa manguluka okukonga ouyelele konhele yetu yokointaneta. Oto dulu okulesha ko Ombibeli. Oto dulu yo okulihonga shihapu kombinga yetu nosho yo yeitavelo letu konhele yetu yokointaneta.

 

Ino hala ekonakonombibeli?

Lihonga oshili yOmbibeli pefimbo noponhele oyo tai ku wapalele.

Konga ouvidio

Konga momusholondodo wouvidio vetu kointaneta.

Eendombwedi daJehova ohadi hange peni oimaliwa opo di dule okuwanifa po oilonga yado?

Lihonga nghee oilonga yokuudifa mounyuni aushe tai twikile okuxuma komesho nonande ihaku umbwa ongalo ile ku futwe oshitimulongo.

Okwoongala kweongalo kwEendombwedi daJehova

Shiiva kutya ohatu ongala peni nohatu shi ningi ngahelipi.

Oishangomwa oyo i li kointaneta

Tala oishangomwa kointaneta oyo opo ya tulwa ko nosho yo oyo ya kala ko.

Tala ouvidio velaka lokuudika

Konakona Ombibeli to longifa ouvidio velaka lokuudika.

Accessibility Mode