Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama
 • Ondombwedi tai udifile omunafaalama tai longifa embo Ombibeli otai hongo lela shike? moIceland lokolukadi, melaka lOshiiceland

  Ouyelele pauxupi—Iceland

  • Ovakalimo—318 000

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—379

  • Omaongalo—7

  • Ondombwedi keshe oi na okuudifila ovanhu—839

 • Ondombwedi tai udifa etumwalaka lOmbibeli moPhnom Penh, moCambodia

  Ouyelele pauxupi—Cambodia

  • Ovakalimo—14 365 000

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—735

  • Omaongalo—12

  • Ondombwedi keshe oi na okuudifila ovanhu—19 544

PATULULA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

PATA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

OSHUNGONANGELO

NO. 12no 2016 Kalunga oha tale ko ngahelipi oita?

Eendombwedi daJehova odo oolyelye?

Otwa dja momaputuko nomomihoko di lili naku lili, ndele otwa hangana molwaashi otu na omalalakano a faafana. Komesho yaaishe, otwa hala okufimanekifa Jehova, Kalunga oo a popiwa mOmbibeli noku li Omushiti woinima aishe. Ohatu kendabala ngaashi hatu dulu okuhopaenena Jesus Kristus notu udite etumba eshi tu li Ovakriste. Keshe umwe womufye ohe liyambe, ta longifa efimbo laye mwene, opo a kwafele ovanhu ve lihonge kombinga yOmbibeli nosho yo Ouhamba waKalunga. Ohatu ifanwa Eendombwedi daJehova molwaashi ohatu yandje oundombwedi, ile tu tye, ohatu popi kombinga yaJehova Kalunga nosho yo Ouhamba waye.

Kala wa manguluka okukonga ouyelele konhele yetu yokointaneta. Oto dulu okulesha ko Ombibeli. Oto dulu yo okulihonga shihapu kombinga yetu nosho yo yeitavelo letu konhele yetu yokointaneta.

 

Ino hala ekonakonombibeli?

Lihonga oshili yOmbibeli pefimbo noponhele oyo tai ku wapalele.

Konga ouvidio

Konga momusholondodo wouvidio vetu kointaneta.

Eendombwedi daJehova ohadi hange peni oimaliwa opo di dule okuwanifa po oilonga yado?

Lihonga nghee oilonga yokuudifa mounyuni aushe tai twikile okuxuma komesho nonande ihaku umbwa ongalo ile ku futwe oshitimulongo.

Okwoongala kweongalo kwEendombwedi daJehova

Shiiva kutya ohatu ongala peni nohatu shi ningi ngahelipi.

Oishangomwa oyo i li kointaneta

Tala oishangomwa kointaneta oyo opo ya tulwa ko nosho yo oyo ya kala ko.

Tala ouvidio velaka lokuudika

Konakona Ombibeli to longifa ouvidio velaka lokuudika.

Accessibility Mode