Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova oda hanga peni edina olo?

Eendombwedi daJehova oda hanga peni edina olo?

Jehova olo edina laKalunga olo li li mOmbibeli. (Exodus 6:3, NW; Epsalme 83:18, NW) Ondombwedi omunhu oo ha udifa kombinga yomataleko ile eeshili odo e lihonga.

Onghee hano, edina letu Eendombwedi daJehova olOvakriste tu li ongudu, ovo hatu udifa oshili kombinga yaJehova, Omushiti woinima aishe. (Ehololo 4:11) Ohatu yandje oundombwedi kuvamwe okupitila monghedi yetu yokukalamwenyo nosho yo oku va lombwela osho twe lihonga mOmbibeli.—Jesaja 43:10-12; 1 Petrus 2:12