Inda koshikalimo

Ombiibeli oyo i li kointaneta

Oto dulu okulesha Ombiibeli kointaneta, ile okutapa oshali omawi elesho lOmbiibeli. Oto dulu yo okutapa ouvidio vOmbiibeli momalaka okuudika. Ombiibeli — Etoloko lounyuni mupe lOmishangwa Diyapuki oyo etoloko olo li li paushili noli pu okulesha. Oya tolokwa ye lixwa po, ile oitukulwa yayo momalaka e dulife 210. Opa nyanyangidwa eekopi di dulife peemiliyona 240.

TALA

OMBIIBELI — ETOLOKO LOUNYUNI MUPE LOMISHANGWA DIYAPUKI