Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Omahongo Ombiibeli

Ombiibeli oya yandja omayele a denga mbada e na sha nomapulo madjuu onghalamwenyo. Osho osha ulikwa oule womido omayovi kutya oi na ongushu. Moshitukulwa eshi, oto ka mona nghee Ombiibeli i na omayele taa kwafa shili. — 2 Timoteus 3:16, 17.

Oishangomwa oyo tai ulikwa

Ombiibeli otai hongo shike?

Omapulo opaMbiibeli? Mona omanyamukulo e li paushili!

Lihonga omanyamukulo komapulo opaMbiibeli kombinga yaKalunga, Jesus, oukwaneumbo, okumona oixuna namakwao mahapu.

Oshike hatu lihongo mOmbiibeli?

Embo eli lokukonakona Ombiibeli ola nuninwa oku ku kwafela u lihonge osho Ombiibeli tai ti kombinga yoikundafanwa i lili noku lili, mwa kwatelwa oyo kutya omolwashike hatu mono oixuna, ohatu i peni ngeenge otwa fi, nghee hatu dulu okukala twa hafa momaukwaneumbo nosho yo ikwao ihapu.

Konakona Ombiibeli nEendombwedi daJehova

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Ombibeli otai kwafele ovanhu omamiliyona mounyuni aushe va mone omanyamukulo omapulo oo a fimanenena monghalamwenyo. mbela ino hala okukala umwe womuvo?

Ekonakonombibeli ohali ningwa ngahelipi?

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe oda shiivikila okukonakona Ombibeli novanhu oshali. Tala kutya ohali ningwa ngahelipi.

Ino hala ekonakonombibeli?

Lihonga oshili yOmbibeli pefimbo noponhele oyo tai ku wapalele.