Inda koshikalimo

Omahongo Ombiibeli

Ombiibeli oya yandja omayele a denga mbada e na sha nomapulo madjuu onghalamwenyo. Osho osha ulikwa oule womido omayovi kutya oi na ongushu. Moshitukulwa eshi, oto ka mona nghee Ombiibeli i na omayele taa kwafa shili. — 2 Timoteus 3:16, 17.

Oishangomwa oyo tai ulikwa

OMAPULO OPAMBIIBELI A NYAMUKULWA

Ondiaboli oya fa peni?

Mbela Ombiibeli oya yelifa eholokepo laye eshi ye mu yelekanifa nongadu nosho yo nonghoshi?

OMAPULO OPAMBIIBELI A NYAMUKULWA

Ondiaboli oya fa peni?

Mbela Ombiibeli oya yelifa eholokepo laye eshi ye mu yelekanifa nongadu nosho yo nonghoshi?

Ongahelipi Ombiibeli tai dulu oku ku kwafela?

Ombili nehafo

Ombiibeli oya kwafela ovanhu vahapu va ungaunge nomafininiko efiku keshe, va kale ve na oukolele u li xwepo, va ungaunge nomaupyakadi oo hae va wilile po pamaliudo, va mone ehafo nova kale nonghalamwenyo i na eityo.

Kala u na eitavelo muKalunga

Eitavelo otali tu kwafele tu kale tu na onghalamwenyo i li xwepo paife nokukala tu na eteelelo li na sha nonakwiiwa.

Ohombo noukwaneumbo

Ovalihomboli nomaukwaneumbo okwa taalela omashongo mahapu. Omayele Ombiibeli taa hongo otaa dulu okukwafela nokupameka ekwatafano moukwaneumbo.

Ekwafo kovanyasha

Mona nghee Ombiibeli tai dulu okukwafela ovanyasha va finde omashongo oo hava shakeneke.

Ombiibeli otai hongo shike?

Omapulo opaMbiibeli? Mona omanyamukulo e li paushili!

Lihonga omanyamukulo komapulo opaMbiibeli kombinga yaKalunga, Jesus, oukwaneumbo, okumona oixuna namakwao mahapu.

Ombiibeli nounongononi

Mbela Ombiibeli nounongononi otai kondjifafana? Okuyelekanifa osho Ombiibeli tai ti nouyelele oo ovanongononi va mona, otai tu kumwe.

Oshike hatu lihongo mOmbiibeli?

Embo eli lokukonakona Ombiibeli ola nuninwa oku ku kwafela u lihonge osho Ombiibeli tai ti kombinga yoikundafanwa i lili noku lili, mwa kwatelwa oyo kutya omolwashike hatu mono oixuna, ohatu i peni ngeenge otwa fi, nghee hatu dulu okukala twa hafa momaukwaneumbo nosho yo ikwao ihapu.

Konakona Ombiibeli nEendombwedi daJehova

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Ombibeli otai kwafele ovanhu omamiliyona mounyuni aushe va mone omanyamukulo omapulo oo a fimanenena monghalamwenyo. mbela ino hala okukala umwe womuvo?

Oshike hashi ningwa pekonakonombibeli?

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe oda shiivikila okukonakona Ombibeli novanhu oshali. Tala kutya ohali ningwa ngahelipi.

Pula u talelwe po kEendombwedi daJehova

Eenghundafana dopaMbiibeli nEendombwedi daJehova, ile u pule u konakone Ombiibeli oshali.