Ombiibeli oya yandja omayele a denga mbada e na sha nomapulo madjuu onghalamwenyo. Osho osha ulikwa oule womido omayovi kutya oi na ongushu. Moshitukulwa eshi, oto ka mona nghee Ombiibeli i na omayele taa kwafa shili. — 2 Timoteus 3:16, 17.