Inda koshikalimo

Edimbuluko lefyo laJesus

Omudo keshe, ohatu dana Edimbuluko lefyo laJesus, hatu shi ningile peenhele omayovi mounyuni aushe. Ohatu ningi ngaho, molwaashi Jesus okwa lombwela ovashikuli vaye a ti: “Shi ningeni okudimbulukwa nge.” (Lukas 22:19) Moshikando tashi uya, Edimbuluko otali ka kala ko:

mEtivali, 7 Aprili 2020.

Ohatu ku shivi nefimaneko opo u uye koshiningwanima osho she likalekelwa. Ovanhu aveshe ova manguluka okuuya pokwoongala oko. Ihaku pulwa ofuto yasha noihaku umbwa ongalo.