Inda koshikalimo

Edimbuluko lefyo laJesus

Omudo keshe, ohatu dana Edimbuluko lefyo laJesus, hatu shi ningile peenhele omayovi mounyuni aushe. Ohatu ningi ngaho, molwaashi Jesus okwa lombwela ovashikuli vaye a ti: “Kaleni hamu shi ningi okudimbuluka nge.” (Lukas 22:19) Moshikando tashi uya, Edimbuluko otali ka kala ko:

Olomakaya, 27 Marsa 2021.

Ohatu ku shivi nefimaneko opo u uye koshiningwanima osho she likalekelwa. Omolwomukifi wekomba, oshiningwanima osho otashi ka talwa pavidio. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana naumwe womEendombwedi daJehova.