Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oyoongalele yokomudo yEendombwedi daJehova

Omudo keshe, Eendombwedi daJehova ohadi ongala momangungo poyoongalele yoshitukulwa yomafiku atatu. Lihonga shihapu kombinga yoiningwanima oyo yokomudo.

 

Konga onhele oyo i li popepi naave

Lihonga shihapu

OOLYELYE TAVA LONGO EHALO LAJEHOVA KUNENA?

omolwaashike Eendombwedi daJehova hadi ningi oyoongalele?

Omudo keshe ohatu ongala oikando itatu, omolwoinangwanima itatu oyo ye likalekelwa. Ongahelipi to dulu okumona ouwa poyoongalele oyo?

OYOONGALELE

Okatukulwa kokavidio: Oyoongalele yokomudo yEendombwedi daJehova

Tala kutya omolwashike ovanhu omamiliyona mounyuni aushe have uya koshiningwanima osho she likalekelwa.