Inda koshikalimo

“LALAKANENENI OMBILI”!

Oshoongalele shEendombwedi daJehova shomo 2022

Ohatu ku shivi u tale oshoongalele shEendombwedi daJehova shomafiku atatu shomudo ou.

Omolwomukifi wekomba, o-COVID-19, oshoongalele shomudo ou otashi ka kala shi li ko jw.org. Omitumba otadi ka tulwa ko muJuli naAuguste.

Oshoongalele otashi ka talwa oshali. Ito lishangifa noito tula mo ouyelele washa.

Omanenediladilo

Omutumba wEtitano: Lihonga nghee ohole tai ku kwafele u kale u na ombili yopamadiladilo nosho yo navamwe. Lihonga yo nghee omayele Ombiibeli taa dulu okukwafela ovalihomboli, ovadali nounona va ninge oinima oyo tai xumifa komesho ombili moukwaneumbo.

Omutumba wOlomakaya: Mbela oto dulu ngoo okukala nombili, ngeenge to yahama, pe na ouxupilo tau kande omapunya, oiponga yopaushitwe, ile omaupyakadi amwe vali? Tala okavidio taka tu omukumo taka ulike osho ovanhu mounyuni aushe tava ningi, opo va kale ve na ombili.

Omutumba wOsoondaxa: Mbela ohatu dulu ngoo shili okuninga ookaume kaKalunga? Mbela oukaume naKalunga ohau uya po ashike ngahenya, ile okwa teelela tu ninge po sha? Mona omanyamukulo omapulo oo moshipopiwa shopaMbiibeli “Mbela otashi shiiva ngoo okupanga oukaume naKalunga?”

Tala elandulafano alishe nokavidio kombinga yoyoongalele yetu.

 
Tala oshoongalele