Inda koshikalimo

Oimoniwa yEendombwedi daJehova

Eendombedi daJehova ohadi kendabala da mana mo, opo di efe omadiladilo ado, okupopya nosho yo eenghatu dado di wilikwe kEendjovo daKalunga, Ombiibeli. Lihonga nghee sha kuma okukalamwenyo kwado nosho yo ovo hava kala pamwe nado.

“Paife kandi udite vali kutya ondi na okuninga omalunduluko mounyuni”

Ongahelipi okukonakona Ombiibeli kwa kwafela omunhu oo ha popile oufemba wovanhu noinamwenyo a lihonge kutya ope na ashike odjo imwe oyo tai dulu okweeta omalunduluko mounyuni?

“Paife kandi udite vali kutya ondi na okuninga omalunduluko mounyuni”

Ongahelipi okukonakona Ombiibeli kwa kwafela omunhu oo ha popile oufemba wovanhu noinamwenyo a lihonge kutya ope na ashike odjo imwe oyo tai dulu okweeta omalunduluko mounyuni?