Inda koshikalimo

Ombiibeli otai ti ngahelipi kombinga yokukala pamwe inamu hombola?

Ombiibeli otai ti ngahelipi kombinga yokukala pamwe inamu hombola?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Ombiibeli oya ti kutya Kalunga okwa hala ovanhu ve “likaleke kokule noluhaelo.” (1 Ovatessaloniki 4:3) Oshitya osho sha longifwa mOmbiibeli “oluhaelo” osha kwatela mo ovanyoni vohombo, omashenge nosho yo okuya momilele kwomulumenhu nomukainhu ovo inava hombola.

 Omolwashike sha fimana kuKalunga ovanhu va hombole?

  • Ohombo oi li elongekido la tulwa po kuKalunga. Okwe i tota po eshi a hombolifa ovanhu votete. (Genesis 2:22-24) Ka li a hala omulumenhu nomukainhu va kale pamwe inava hombola.

  • Kalunga oku shii osho sha denga mbada kovanhu. Okwa tota po ohombo i kalelele pokati komulumenhu nomukainhu opo aveshe va mone ouwa nokwaamena oilyo yavo aishe youkwaneumbo. Natu ka taleni kefaneko li li paunafangwa. Ngaashi ashike okambo komunduluki ke na sha nomalombwelo anghee u na okutula kumwe oshinima shonhumba, Kalunga naye okwe tu pa omalombwelo anghee hatu dulu okupameka ekwatafano letu tu li oukwaneumbo. Aveshe ovo hava tula moilonga omifikamhango daKalunga ohava mono ouwa. — Jesaja 48:17, 18.

    Omalombwelo omunduluki ohae ku ulikile nghee u na okutula kumwe oshinima shonhumba. Omalombwelo aKalunga ohae tu kwafele nghee hatu dulu okupameka ekwatafano loukwaneumbo

  • Okuya momilele kondje yohombo ohashi eta oilanduliko ya kwata moiti. Pashihopaenenwa, otashi dulu okweeta edimo inali halika, omikifi odo hadi tandavele pamilele nosho yo omauyahame opamaliudo. *

  • Kalunga okwa pitika omulumenhu nomukainhu va dalafane okupitila momilele. Kalunga okwa tala ko omwenyo uyapuki, nokudalafana oku li oshali i na ondilo. Kalunga okwa hala tu kale twa fimaneka oshali oyo mokukala twa fimaneka elongekido laye li na sha nohombo. — Ovaheberi 13:4.

 Ongahelipi shi na sha nokuya momilele komesho yohombo?

Okukala pamwe inamu hombola efimbo lonhumba, hasho hashi ufa kutya ohombo yeni otai ka pondola. Ponhele yaasho, ekwatafano lovalihomboli ohali kala la pama ngeenge tava longele kumwe nokupongolola po omaupyakadi. * Ohombo ohai pameke ekwatafano. — Mateus 19:6.

 Ongahelipi ovalihomboli tava dulu okupameka ohombo yavo?

Kape na ohombo ya wanenena. Ndele ovalihomboli otava dulu okupondola mohombo yavo ngeenge ohava tula moilonga omayele Ombiibeli. Apa otapa shikula oihopaenenwa imwe:

^ okat. 4 Tala oshitukulwa “Ovanyasha tava pula . . . Ondi na okuninga po shike ngeenge ohandi fininikwa kuvamwe ndi ye momilele?

^ okat. 6 Tala oshitukulwa shi li mOshiingilisha “Successful Families—Commitment [Oinima oyo tai kwafele omaukwaneumbo a pondole.”