Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 1

Kongeni ekwafo kuKalunga mu kale mwa hafa mohombo

Kongeni ekwafo kuKalunga mu kale mwa hafa mohombo

“Omushiti okwe va shita pehovelo omulumenhu nomukainhu.” — Mateus 19:4

Jehova * Kalunga oye a hombolifa ovalihomboli votete. Ombibeli oya ti kutya okwa shita omukainhu wotete ndele te “mu eta komunhu,” ile tu tye, komulumenhu. Adam okwa li a hafa neenghono, nomolwaasho okwa ti: “Eshi ekipa lomomakipa ange nonhumba [yomonhumba] yange.” (Genesis 2:22, 23) Jehova natango okwa hala ovalihomboli va kale va hafa.

Ngeenge tamu hombola, otashi dulika u diladile kutya oinima aishe mohombo yeni otai ka kala tai ende nawa. Ndele oushili oyou kutya, nokuli novalihomboli ovo ve holafane shili otava ka hangwa komaupyakadi onhumba. (1 Ovakorinto 7:28) Mokambo aka, omu na omafinamhango Ombibeli oo tae ke mu kwafela mu hafele ohombo nosho yo oukwaneumbo weni, ngeenge omwe a tula moilonga. — Epsalme 19:9-12.

 TAMBULA KO OSHINAKUWANIFWA OSHO JEHOVA E KU PA

OSHO OMBIBELI TAI TI: Omushamane oye omutwe woukwaneumbo. — Ovaefeso 5:23.

Ngeenge ove omushamane, Jehova okwa teelela u file oshisho omukulukadi woye pahole. (1 Petrus 3:7) Okwe ku pa omukulukadi a kale ekwafo loye tali wapalele nokwa hala u ungaunge naye nefimaneko nopahole. (Genesis 2:18) Kala u hole omukulukadi woye nomutima aushe, to shi ulike mokukala u na ehalo okupitifa komesho ouwa waye. — Ovaefeso 5:25-29.

Ngeenge ove omukulukadi, Jehova okwa teelela u kale ho fimaneke omushamane woye nefimaneko lomoule noku mu kwafela a wanife po oshinakuwanifwa shaye. (1 Ovakorinto 11:3; Ovaefeso 5:33) Kala ho yambidida omatokolo oo ta ningi nokulongela kumwe naye nomutima aushe. (Ovakolossi 3:18) Ngeenge owa ningi ngaho, oto ka kala wa hokiwa komushamane woye nosho yo kuJehova. — 1 Petrus 3:1-6.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Pula kaume koye kopahombo e ku lombwele nghee to dulu okukala omushamane ile omukulukadi muxwepo. Pwilikina nelitulemo, nokukendabala u ninge omalunduluko

  • Kala omulididimiki. Otashi ke mu pula olule okulihonga nghee keshe umwe e na okuhafifa mukwao

2 KALA U NA KO NASHA SHILI NOMALIUDO AMUKWENI

OSHO OMBIBELI TAI TI: Pitifa komesho ouwa wakaume koye kopahombo. (Ovafilippi 2:3, 4) Kala ho ungaunga naye nefimaneko nokudimbuluka kutya Jehova okwa hala ovapiya vaye ‘va kale ve nonheni naaveshe.’ (2 Timoteus 2:24) Ombibeli oya ti: “Omunhu ta tu neendjovo ngaashi eongamukonda, ndelenee elaka lovanaendunge tali velula.” Onghee hano, hoolola eendjovo doye noukeka. (Omayeletumbulo 12:18) Omhepo yaJehova otai ke ku kwafela u popye nonheni nonohole. — Ovagalati 5:22; Ovakolossi 4:6.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Ilikana opo u kwafelwe u kale wa ngungumana nokukala netaleko la mbwalangadja fimbo inamu kundafana oinima ya kwata moiti nakaume koye kopahombo

  • Diladila noukeka kombinga yaasho to ka tya nomonghedi omo to ke shi popya

 3 KALENI HAMU DILADILA OMUKO UMWE

OSHO OMBIBELI TAI TI: Ngeenge omwa hombola, omwa ninga “omunhu umwe.” (Mateus 19:5) Ashike natango omu li vavali notashi dulika mu na omadiladilo a yoolokafana. Onghee hano, omwa pumbwa okuninga eenghendabala opo omadiladilo nomaliudo eni a kale taa tu kumwe. (Ovafilippi 2:2) Oukumwe owa fimanenena ngeenge tamu ningi omatokolo. Ombibeli oya ti: “Eenghundafana tadi pameke eemhangela.” (Omayeletumbulo 20:18) Kaleni hamu shikula omafinamhango Ombibeli ngeenge tamu ningi omatokolo a fimana. — Omayeletumbulo 8:32, 33.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Ino lombwela ashike kaume koye kopahombo ouyelele ile osho wa diladila, ndele mu hololela yo omaliudooye

  • Kala ho kundafana tete nakaume koye kopahombo fimbo ino ninga eudafano naumwe

^ okat. 4 Jehova olo edina laKalunga ngaashi sha popiwa mOmbibeli.