Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Elongelokumwe otashi ti amushe ovashingidila nomu na elalakano limwe

 KOVALIHOMBOLI

2: Elongelokumwe

2: Elongelokumwe

OSHA HALA OKUTYA NGHAHELIPI?

Ngeenge ovalihomboli ova kala hava longele kumwe, otava ka kala va fa ovashingidila ovo ve na elalakano limwe. Nongeenge opa holoka omashongo, otava ka diladila momukoo umwe, ponhele yokuninga pohaulwoye.

EFINAMHANGO LOMBIIBELI: “Kave fi vali vavali, ndele onhumba imwe.” — Mateus 19:6.

Christopher okwa ti: “Ohombo kai fi oshinima shomunhu umwe. Ndele omushamane nomukulukadi ove na okulongela kumwe, opo va pondole.”

OMOLWASHIKE SHA FIMANA?

Ngeenge opa holoka omaupyakadi, omushamane nomukulukadi, ovo ihava longele kumwe, otave ke lipilukila po, ponhele yokupongolola po oupyakadi. Nokuli nounima vanini otashi dulika va etife omaupyakadi manene.

Alexandra okwa ti: “Elongelokumwe mohombo olo fimba i na ongodi. Ngeno ame nomushamane wange katwa li hatu longele kumwe, ngeno otwa fa ashike ovanhu vavali ve li meumbo ngahenya, ndele havalihomboli; ovanhu ovo hava di meumbo limwe, ashike ihava longele kumwe, unene tuu ngeenge tashi uya pokuninga omatokolo oo a fimana.”

OSHO TO DULU OKUNINGA PO

LIPULA KUTYA

  • Ngeenge tashi uya poimaliwa oyo handi mono, mbela ohandi i tale ko ashike “yange mwene”?

  • Mbela ondi na okukala kokule nakaume kange kopahombo, opo ndi kale ndi udite nda pepelelwa?

  • Mbela ohandi litongola ko kovapambele vakaume kange kopahombo, ofimbo ye e na ekwatafano lopofingo navo?

OSHO TAMU DULU OKUKUNDAFANA MU LI OVALIHOMBOLI

  • Omoinima ilipi hatu longele kumwe tu li ovalihomboli?

  • Omoinima illipi tu na okuxwepopala?

  • Eenghatu dilipi tu na okukatuka, opo tu xwepopaleke okulongela kwetu kumwe?

OMAETEPO

  • Natu tye nee ngeno otamu dana oudano wo-tennis mu li ovalihomboli, ndele keshe umwe okwa ama kombinga yaye. Oshike tamu ka ninga po opo amushe mu ame kombinga imwe?

  • Ponhele yokulipula kutya, ‘Ohandi shi ende ngahelipi, opo ndi findane?’ lipula kutya: ‘Ohatu shi ende ngalipi, opo tu findane?’

Ethan okwa ti: “Efa po oikala yokulipula kutya olyelye a puka, na olyelye e li mondjila. Osho itashi ke mu kwafela mu kale mu na ombili nomwa hangana mohombo yeni.”

EFINAMHANGO LOMBIIBELI: “Inamu lalakanena ashike ouwa weni vene, ndele lalakaneneni yo ouwa wavakweni.” — Ovafilippi 2:3, 4.