OSHUNGONANGELO No. 2 2019 | Mbela onghalamwenyo otai ti sha?

Mbela owa hangika koupyakadi oo we ku ningifa u lipule ngeenge onghalamwenyo otai ti sha ngoo?

Ngeenge u wete shidjuu okulididimikila omaupyakadi

Onghalamwenyo tai dulu okukala tai ti sha nonande ope na omaupyakadi.

Ngeenge pa holoka oiponga yopaushitwe

Ombiibeli oi na omaetepo oo taa dulu oku ku kwafela konima yoshiponga shopaushitwe.

Ngeenge wa filwa omuholike woye

Omaetepo atano oo taa dulu oku ku kwafela u lididimike ngeenge wa filwa omuholike woye.

Ngeenge kaume koye kopahombo ehe fi omudiinini kwoove

Vahapu ovo va kala ovadiinini kookaume kavo kopahombo ova mona ehekeleko mOmishangwa.

Ngeenge to ungaunga nomukifi wa kwata moiti

Lihonga nghee vamwe ve lididimika eshi ve na omikifi da kwata moiti.

Ngeenge u udite kutya oshixwepo u fye

Mbela opa li oshikando shimwe wa li wa polimana nokwa li wa hala okulidipaa? Openi to dulu okumona ekwafo?

Mbela onghalamwenyo otai ti sha?

Nonande vamwe otashi dulika kave udite ko oupyakadi woye, kala wa shilipalekwa kutya Kalunga oku na ko nasha naave nokwa hala oku ku kwafela.

“Oye te mu file oshisho”

Omishangwa edi otadi dulu oku pameka noku ku hekeleka.