Inda koshikalimo

Mbela Kalunga oku li keshe pamwe?

Mbela Kalunga oku li keshe pamwe?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Kalunga oku wete keshe shimwe noha dulu okulonga keshe osho a hala. (Omayeletumbulo 15:3; Ovaheberi 4:13) Ashike nande ongaho, Ombiibeli inai popya kutya Kalunga oku li keshe pamwe. Ponhele yasho, oya ulika kutya oku li omunhu oo ha kala monhele yaye.

  • Olupe laKalunga: Kalunga omunhu wopamhepo. (Johannes 1:18) Oku li omunhu iha monika kovanhu. (Johannes 1:18) Omamoniko oo a tumbulwa mOmbiibeli e na sha naKalunga okwa ulika kutya oku na onhele yaye ye likalekelwa. Kape na opo a popiwa e li keshe pamwe. — Jesaja 6:1, 2; Ehololo 4:2, 3, 8

  • Onhele omo hamu kala Kalunga: Kalunga oha kala monhele yopamhepo omo ihamu dulu okukala ovanhu wopambelela. Kalunga oku na ‘eumbo laye meulu.’ (1 Eehamba 8:30) Ombiibeli oya popya pomhito imwe eshi oishitwa yopamhepo ya li ya “kala ofika koshipala shOmwene,” osho otashi ulike kutya Kalunga oku na onhele yaye yokondadalunde. — Job 1:6.

Ngeenge Kalunga ke li keshe pamwe, mbela ota dulu ngoo oku tu fila oshisho pauhandimwe?

Heeno. Kalunga ohe tu file oshisho pauhandimwe. Nonande oku li meulu, oku wete keshe oo hala oku mu longela nohe mu kwafele. (1 Eehamba 8:39; 2 Omafimbo 16:9) Didilika nghee Jehova ha ulike kutya oku na ko nasha naavo have mu longele:

  • Ngeenge to ilikana: Jehova oha pwilikine komailikano oye pefimbo opo to ilikana. — 2 Omafimbo 18:31.

  • Ngeenge wa polimana: Ombiibeli oya ti: “Omwene oku li popepi nomitima da teyauka, Ye oha xupifa ava ve nomhepo ya nyanyauka.” — Epsalme 34:18

  • Ngeenge wa pumbwa ewiliko: Jehova ‘okwa hala e ku longe, noku ku udikila ondjila’ Okupitila mEendjovo daye, Ombiibeli. — Epsalme 32:8

Omitotolombo kombinga yaKalunga

Omutotolombo: Kalunga oku li keshe pamwe meshito .

Oshili: Kalunga iha kala kombanda yedu ile mewangadjo. (1 Eehamba 8:27) Oshoshili kutya eenyofi noinima ikwao meshito ‘ohai hepaulula oshinge shaKalunga.’ (Epsalme 19:1) Ashike nande ongaho, Kalunga iha kala meshito laye ngaashi omufaneki ha kala momafano oo a faneka. Omafano ohaa dulu okuholola shihapu kombinga yaao e a faneka. Shafafana, eshito nalo ohali tu hololele omaukwatya aKalunga ‘ehe wetike’ ngaashi eenghono, ounongo nohole. — Ovaroma 1:20

Omutotolombo: Kalunga oku na okukala e li keshe pamwe opo a kale e shii oinima aishe.

Oshili: Omhepo iyapuki yaKalunga oyo i li eenghono tadi longo. Kalunga ota dulu okuninga keshe shimwe, keshe pamwe ta longifa omhepo iyapuki noina pumbwa okukala po. — Epsalme 139:7

Omutotolombo: Epsalme 139:8 otali hongo kutya Kalunga oku li keshe pamwe eshi la ti: “Ngeno ondi londe keulu, oko u li, nongeno ndi ka nangale moshovafi, naamo omo u li.”

Oshili: Omushangwa oo itau popi shi na sha nonhele opo Kalunga ha kala. Owa longifa omautumbulilo opaitevo oo taa ulike kutya Kalunga ke li kokule nafye nohe tu kwafele.