Inda koshikalimo

Eitavelo nosho yo elongelokalunga

Elongelokalunga

Okukala omuyuki osha hala kutya ngahelipi?

Omunhu ina wanenena ota dulu ngoo okukala omuyapuki?

Exupifo

Ongahelipi Jesus e li omuxupifi?

Omolwashike twa pumbwa Jesus e tu ilikanene? Mbela okwiitavela muJesus osho ashike tashi ka xupififa ovanhu?

Omolwashike Jesus a fya?

Efyo laJesus ole shi ningifa ngahelipi tashi shiiva opo tu mone ouwa mulo?

Oulunde nediminepo

Enyono lotete ola li shike?

Molwaashi Adam naEva kava li va dulika kuKalunga, ova tambekida oulunde koludalo lavo alishe ngaashi ashike ovadali hava tambekida omaufyuululwakwatya avo kounona.

Oshipango osho tashi ti “eisho omeisho” osha hala okutya ngahelipi?

Mbela oshipango “eisho omeisho” otashi ladipike ovanhu va shunifilafane owii?

Mbela osha puka okushila omakaya?

Ngeenge mOmbiibeli inamu tumbulwa okushila omakaya, ongahelipi tai dulu okunyamukula epulo eli?

Eenghedindjikilile domalongelokalunga

Ombiibeli otai ti ngahelipi kombinga yokupopya omalaka?

Mbela oshali yokupopya omalaka ohai didilikifa mo ovakriste vashili?

Ombiibeli otai ti ngahelipi kombinga yokulidilika?

Eenghalo dilipi da ningifa vamwe ve lidilike mOmbiibeli?Mbela okulidilika oku li oshiteelelwa shOvakriste?

Oipango omulongo oyo ya li ya yandjwa kuKalunga oshike?

Oya li ya pewa oolyelye? Mbela Ovakriste ove na okudulika kuyo?