Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Onghedi yokukalamwenyo neenghedi

Ohombo noukwaneumbo

Osha hala okutya ngahelipi eshi taku ti “fimaneka xo nanyoko”?

Otashi dulika u ka kale wa kumwa ngeenge owa mono oinima oyo inai kwatelwa mo moshipango osho.

Omahoololo

Mbela osha puka okushila omakaya?

Ngeenge mOmbiibeli inamu tumbulwa okushila omakaya, ongahelipi tai dulu okunyamukula epulo eli?