Inda koshikalimo

Onhele omo hamu kala oishitwa yopamhepo

Eulu

Oolyelye tava i meulu?

Ope na omutotolombo u li apeshe oo kutya ovanhu aveshe, ovo hava longo ouwa, otava i meulu. Mbela Ombiibeli otai ti ngahelipi shi na sha naasho?

Jerusalem Shipe oshike?

Oshilando osho she likalekelwa oshe ku kuma ngahelipi?

Ovaengeli

Olyelye omweengeli omukulunhu Mikael?

Okwa shiivika yo vali nedina limwe, olo tashi dulika u shii nawa.

Ondiaboli neendemoni

Ondiaboli oko ngoo i li shili?

Mbela Ondiaboli oi li ashike owii wongaho, oo u li movanhu, ile oi li omunhu wolela?

Ondiaboli oya fa peni?

Mbela Ombiibeli oya yelifa eholokepo laye eshi ye mu yelekanifa nongadu nosho yo nonghoshi?

Oolyelye va li ovatongolume?

Ombiibeli otai va ifana kutya “ovanaenghono vomounyuni wonale, ovalumenhu va tumbala.” Oshike tu shii kombinga yavo?