Inda koshikalimo

Opaasa oshike?

Opaasa oshike?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Opaasa oshivilo shOshijuda osho sha li hashi danwa kOvaisrael eshi Kalunga e va mangulula moupika waEgipti mo 1513 K.O.P. Kalunga okwa li a lombwela Ovaisrael va kale hava dimbuluka oshiningwanima osho sha fimanenena omudo keshe momafiku 14 womwedi Abib, pakalindeli kOshijuda, oo lwanima wa ka lukwa Nisan. — Exodus 12:42; Levitikus 23:5.

Omolwashike oshivilo osho hashi ifanwa Opaasa?

Oshitya Opaasa otashi ti ‘okukoyelela po,’ tashi ulike pefimbo opo Kalunga a li a xupifa Ovaisrael mokukoyelela pomaumbo avo eshi a li ta dipaa oiveli muEgipti. (Exodus 12:27; 13:15) Fimbo Kalunga ina eta ehandukilo olo, okwa li a lombwela Ovaisrael va dipae odi ile oshikombo ndele tava vaeke ohonde poivelo yomaumbo avo. (Exodus 12:21, 22) Kalunga ngeenge okwa mono edidiliko olo, oha pitilile po peumbo lavo nokungaho oiveli yavo oya li ya xupifwa. — Exodus 12:7, 13.

Opaasa oya li hai danwa ngahelipi pefimbo lOmbiibeli?

Kalunga okwa li a yandja omalombwelo kOvaisrael nghee ve na okudana oshivilo shOpaasa oshikando shotete. * Oinima imwe yomuyo ongaashi tai shikula apa.

  • Eyambo: Omaukwaneumbo okwa li haa hoolola odi (ile oshikombo) yomudo umwe momafiku 10 aAbib (Nisan), noku i dipaa momafiku 14 omwedi oo. Oshikando shotete eshi oshivilo shOpaasa sha danwa, Ovajuda ova li va kufa ohonde noku i vaeka keemhango domuvelo nokoshikulo shopombada yomuvelo, ndele tave i yofa po aishe nokulya ombelela yayo. — Exodus 12:3-9.

  • Ouvalelo: Ombelela yodi (ile yoshikombo) oya li hai liwa pamwe nomingome dihe na onhafi nosho yo noimbodi ilula mefiku lOpaasa. — Exodus 12:8.

  • Oshivilo: Ovaisrael ova li hava dana oshivilo shomingome inadi ya onhafi mefiku etiheyali konima yOpaasa ofimbo inava lya omingome di na onhafi. — Exodus 12:17-20; 2 Omafimbo 30:21.

  • Ehongo: Poshivilo shOpaasa, ovadali ova li hava hongo ounona vavo kombinga yaJehova Kalunga. — Exodus 12:25-27.

  • Olweendo: Lwanima, Ovaisrael ova li hava i kuJerusalem va ka dane oshivilo shOpaasa. — Deuteronomion 16:5-7; Lukas 2:41.

  • Eenghedi dimwe vali: Pefimbo laJesus, ovanhu ova li hava nu omaviinyu nokwiimba pOpaasa. — Mateus 26:19, 30; Lukas 22:15-18.

Omitotolombo di na sha nOpaasa

Omutotolombo: Ovaisrael ova li va dana Opaasa mo 15 Nisan.

Oshili: Kalunga okwa li a lombwela Ovaisrael va dipae odi mo 14 Nisan konima eshi etango la ningina noku i lya po oufiku tuu oo. (Exodus 12:6, 8) Ovaisrael okwa li hava valula efiku lavo okudja konguloshi fiyo okonguloshi ikwao. (Levitikus 23:32) Osha yela kutya Ovaisrael ova li va dipaa odi nokulya ouvalelo wOpaasa mo 14 Nisan eshi efiku la hovela.

Omutotolombo: Ovakriste ove na okudana Opaasa.

Oshili: Konima eshi Jesus a dana Opaasa mo 14 Nisan 33 O.P., okwa li a dika po Ouvalelo wOmwene. (Lukas 22:19, 20; 1 Ovakorinto 11:20) Oshivilo osho osha li sha pingenwa po kedimbuluko ‘lodjona yOpaasa, Kristus.’ (1 Ovakorinto 5:7) Ekuliloyambo laJesus oli na ondilo inenenene i dule omayambo Opaasa molwaashi ola mangulula ovanhu aveshe moupika woulunde nefyo. — Mateus 20:28; Ovaheberi 9:15.

^ okat. 3 Mokweendela ko kwefimbo, opa endwa tapa ningwa omalunduluko. Pashihopaenenwa, Ovaisrael ova li va dana Opaasa va “endelela” molwaashi ova li ve na okudja mo muEgipti. (Exodus 12:11) Ashike ngeenge Ovaisrael ova fiki mEdu lEudaneko, kave na vali okudana oshivilo osho va endelela.