Inda koshikalimo

Mbela oimaliwa oi li efina lowii aushe?

Mbela oimaliwa oi li efina lowii aushe?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Ahowe. Ombiibeli inai popya kutya oimaliwa oyo i li owii ile kutya oyo hai etifa oinima aishe ii. Outumbulilo ‘oimaliwa oyo efina lowii aushe’ inau lixwa po notau kondjifafana naasho Ombiibeli ya popya. Ombiibeli oya popya kutya “olwisho loimaliwa olo efina lowii aushe.” — 1 Timoteus 6:10.

 Ombiibeli oya popya shike shi na sha noimaliwa?

Ombiibeli oya popya kutya oimaliwa ngeenge oya longifwa pandunge otai dulu okukala ekwafo la kula ile nokuli “epopilo.” (Omuudifi 7:12) Kakele kaasho, Ombiibeli otai pandula ovo hava yandje kuvakwao eeshali, ngaashi oimaliwa. — Omayeletumbulo 11:25.

Pefimbo opo tuu opo, Ombiibeli otai londwele ovo va pitifa komesho oimaliwa monghalamwenyo. Oya ti: “Inamu kala mu hole oimaliwa, ndele kaleni mwa wanenwa kwaasho mu na.” (Ovaheberi 13:5) Oshilihongomwa oshosho kutya otu na okulongifa oimaliwa pandjele, ndele haku lalakanena oupuna. Ponhele yaasho, otu na okukala twa wanenwa koinima oyo twa pumbwa shili ngaashi oikulya, oikutu nosho yo onhele yokukala. — 1 Timoteus 6:8.

 Omolwashike Ombiibeli ya yandja elondwelo li na sha nolwisho loimaliwa?

Ovanalwisho itava ka mona omwenyo waalushe. (Ovaefeso 5:5) Etomheno limwe ololo kutya, olwisho oli li oludi lokulongela oikalunga, ile elongelokalunga loipupulu. (Ovakolossi 3:5) Etomheno likwao ololo kutya omunalwisho ngeenge ta kendabala okumona osho a hala, oha nyono omafinamhango. Omayeletumbulo 28:20 okwa ti: “Ou e nolwisho lokupunapala, ita kala ina handukilwa.” Otashi dulika nokuli a yelekwe a nyone sha kwata moiti ngaashi okuningila ovanhu omatilifo, oku va nyeka keenghono, oku va kengelela, oku va kwata po ombabyona ile oku va dipaa.

Nokuli nonande olwisho loimaliwa otashi dulika itali ningifa umwe a kale nelihumbato lii, otali dulu okweetifa oilanduliko ii. Ombibeli oya ti kutya “ovo va hala okupunapala otava wile momwiyo notava hangwa komayeleko, komadiladilo nokomahalo mai oo tae va twala mehanauno.” — 1 Timoteus 6:9.

 Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa momayele Ombiibeli e na sha noimaliwa?

Kalunga ota ka kala e tu hokwa note ke tu yambidida ngeenge otwa kala tuhe li omhinge noinima oyo tu shii kutya oya yuka nohai mu hafifa. Kalunga okwa udanekela keshe oo ha kendabala oku mu hafifa ta ti: “Itandi ku efa noitandi ku fiye po.” (Ovaheberi 13:5, 6) Okwe tu shilipaleka yo kutya “omulumenhu e shii kulineekelwa ta nangekwa noupuna shili.” — Omayeletumbulo 28:20.