Inda koshikalimo

Maria oye ngoo ina yaKalung?

Maria oye ngoo ina yaKalung?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Ahowe, hasho. Ombiibeli itai hongo kutya Maria oye ina yaKalunga, navali inai lombwela Ovakriste va ilikane ile va fimaneke Maria melongelokalunga. * Diladila kwaashi:

  • Maria ke na fiku a tile oye ina yaKalunga. Ombiibeli oya ti kutya okwa dala “Omona waKalunga,” ndele haKalunga mwene. — Markus 1:1; Lukas 1:32.

  • Jesus Kristus ina popya kutya Maria oye ina yaKalunga ile kutya na pewe efimano le likalekelwa. Kakele kaasho, okwa li a pukulula omukainhu umwe, oo a li ta yandje elitulemo la pitilila kuMaria eshi e li ina yaJesus, a ti: “Oshili, ovanelao ovava tava udu eendjovo daKalunga ndele tave di diinine.” — Lukas 11:27, 28.

  • Omautumbulilo” Ina yaKalunga” nosho yo “Theotokos” (Ou a dala Kalunga) kae mo mOmbiibeli.

  • PaMbiibeli, Outumbulilo ‘Ohambanghainhu yomeulu’ otau ulike koshikalungakainhu osho sha li hashi ilikanwa kOvaisrael ovashunimonima. (Jeremia 44:15-19) Otashi dulika sha li oshikalungakainhu shOvababilon shedina Ishtar (Astarte).

  • Ovakriste vonale kava li hava ilikana Maria ile ve mu fimaneke monghedi ye likalekelwa. Omunandjokonona umwe okwa ti “Ovakriste vonale ove na okukala va li va henuka oimhanga, notashi dulika va li va henuka okuyandja efimaneko la pitilila kuMaria opo kuha tiwe ove mu ninga oshikalunga.” — In Quest of the Jewish Mary.

  • Ombiibeli oya ti kutya Kalunga okwa kala ko alushe. (Epsalme 90:1, 2; Jesaja 40:28) Molwaashi ye ke na ehovelo, kashi li pandunge okufika pexulifodiladilo kutya okwa dalwa. Maria ita dulu okuhumbata Kalunga medimo laye, molwaashi Ombiibeli oya ti: ‘Eulu lo vene itali mu wanene okukala mo.’ —1 Eehamba 8:27.

Maria oina Jesus, ndele ke fi “ina yaKalunga”

Maria okwa li Omujuda pakudalwa, nokwa li womepata lohamba David. (Lukas 3:23-31) Okwa li a hokiwa kuKalunga omolweitavelo laye nosho yo oudiinini. (Lukas 1:28) Kalunga okwa li e mu hoolola a ninge ina yaJesus. (Lukas 1:31, 35) Maria okwa li yo a dala ounona vamwe nomushamane waye Josef. — Markus 6:3.

Nonande Ombiibeli oya ti Maria okwa ka ninga omuhongwa waJesus, inai popya naanaa shihapu kombinga yaye. — Oilonga 1:14.

^ okat. 1 Omalongelokalunga mahapu ohaa hongo kutya Maria oye ina yaKalunga. Otashi dulika omalongelokalunga oo e mu ifane “Ohambanghainhu yomeulu” ile Theotokos, oshitya sOshigreka osho tashi ti “Ou a dala Kalunga.”