Inda koshikalimo

Ombiibeli otai ti ngahelipi shi na sha nokulimumamuma nosho yo okudjala oinima ngaashi outenda noulyenge, nosho tuu?

Ombiibeli otai ti ngahelipi shi na sha nokulimumamuma nosho yo okudjala oinima ngaashi outenda noulyenge, nosho tuu?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Molwaashi Ombiibeli inai popya moule shi na sha naasho, inai indika okulimumamuma, okudjala oulyenge ile okulifeweka nawa. Ndele ponhele yokuyandja elitulemo keholokepo lokombada, Ombiibeli oya ti natu yandje elitulemo ‘komunhu womeni womomutima nokomhepo yombili noyelimweneneno.’ — 1 Petrus 3:3, 4.

Ombiibeli inai tokola okulifeweka

  • Ovakainhu vopefimbo lOmbiibeli ovadiinini navo ova li have lifeweke. Rebekka, oo okwa li a hombolwa komonamati waAbraham, Isak, okwa li a djala olinga yoshingoldo meyulu, oivela yokomaoko yoshingoli nosho yo oinima ikwao yondilo oyo a li a pewa kuxemweno womonakwiiwa. (Genesis 24:22, 30, 53) Sha faafana, Ester naye okwa li a tambula ko “omivavo dokuwapaleka” opo e lilongekide noku dule okuninga omumbada wouhamba waPersia. (Ester 2:7, 9, 12) O-New International Version no-Easy-to-Read Version oda ti: “Omivavo” odo oda li da kwatela mo “oinima ihapu yokulimumamuma.”

  • Ombiibeli ohai longifa oshingoli okuyelekanifa. Pashihopaenenwa, omunhu oo ha yandje omayele opandunge, okwa yelekanifwa ‘nokalinga koshingoldo . . . kokutwi taku pwilikine.’ (Omayeletumbulo 25:12) Sha faafana, Kalunga okwa li a yelekanifa onghedi oyo ha ungaunga nOvaisrael nomushamane oo a feweka omufuko waye noulyenge vokoshikesho, vomofingo nosho yo outenda vokomatwi. Osho osha ningifa Ovaisrael va kale ‘vawa unene’. — Hesekiel 16:11-13.

Omitotolombo di na sha nokulimumamuma nosho yo okudjala oinima ngaashi outenda noulyenge, nosho tuu

Omutotolombo: Mu 1 Petrus 3:3, Ombiibeli oya tokola ‘omapando eexwiki nokudjala oikutu youlenga.’

Oshili: Omushangwa oo otau yandje elitulemo kounhu womeni ndele hakeholokepo lokombada ile koikutu youlenga. (1 Petrus 3:3-6) Ouyelele oo owa divilikwa yo meevelishe dimwe mOmbiibeli. — 1 Samuel 16:7; Omayeletumbulo 11:22; 31:30; 1 Timoteus 2:9, 10.

Omutotolombo: Osha puka okulimumamuma molwaashi ohambanghainhu ikolokoshi, Isabel, oya li ye livaeka “omaadi malaula” pomesho ile tu tye ye limbabeka pomesho. — 2 Eehamba 9:30.

Oshili: Isabel okwa li a tokolwa omolwoilonga yaye ii youmhulile nedipao, ndele hamolweholoke po laye. — 2 Eehamba 9:7, 22, 36, 37.