Inda koshikalimo

Kalunga

Kalunga oye lyelye?

Mbela oku na ngoo shili Kalunga?

Omanyamukulo opaMbiibeli atano otaa yandje oumbangi uhe fi okupatanekwa.

Mbela Kalunga oku li keshe pamwe?

Mbela Ombiibeli otai hongo kutya Kalunga oku li keshe pamwe? Omolwashike hatu dulu okukala noushili kutya Kalunga oku na onhele yokondadalunde nokunakonasha nafye pauhandimwe?

Maria oye ngoo ina yaKalunga?

Omishangwa diyapuki nosho yo ondjokonona yOvakriste oi na ouyelele wa yela kombinga yeitavelo olo.

Omhepo iyapuki oshike?

Ombiibeli oya popya omhepo iyapuki i li ‘omake’ aKalunga omolwetomheno la femba

God’s Name

Jehova oye lyelye?

Mbela oku li ashike Kalunga kovanhu vonhumba, ngaashi Ovaisrael?

Kalunga oku na omadina angapi?

Ovanhu otashi dulika va diladile kutya Kalunga oku na omadina oo a kwatela mo ‘Allah,’ ‘Alfa naOmega,’ ‘El Shaddai,’ nosho yo ‘Jehova-Jire.’ Omolwashike sha fimana okushiiva edina laKalunga?