Inda koshikalimo

Ouhamba waKalunga

Mbela Ouhamba waKalunga ou li momutima woye?

Mbela Ombiibeli oya hala okutya shike eshi ya ti, “Ouhamba waKalunga ou li mokati keni”?

“Eeshapi douhamba” oshike?

Eeshapi odo oda patulula shike noolyelye tava mono mo ouwa? Olyelye e di patululifa?