Inda koshikalimo

Mbela Jesus okwa li a dingilwa melapi lokuTurin eshi a pakwa?

Mbela Jesus okwa li a dingilwa melapi lokuTurin eshi a pakwa?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Elapi lokuTurin inali tumbulwa mo mOmbiibeli. Ovanhu vahapu ohava diladila kutya Jesus Kristus okwa li a pakwa melapi olo loliina. Omolweitavelo olo, elapi olo ola talika ko liyapuki kuvamwe momalongelokalunga Oukwakriste. Ongeleka imwe moTurin, shaItali, oya tuvikila elapi olo monhele ya amenekekeka.

Mbela Ombiibeli otai yambidida ngoo ediladilo olo kutya Jesus okwa li a dingilwa melapi lokuTurin? Ahowe.

Natu ka konakoneni oinima itatu i na sha nelapi olo nokuyelekanifa naasho Ombiibeli tai ti.

 1. Elapi lokuTurin oli na omutamo weesendimeta 113 noule weesendimeta 442 nokavado keesendimeta 8 ka hondjelwa komunghulo.

  Osho Ombiibeli tai ti: Oshimhu shaJesus kasha li sha dingilwa melapi limwe alike loliina, ndele osha li sha dingilwa momalapi mahapu. Omutwe waye owa li wa tangelwa nelapi limwe li lili. Konima eshi Jesus a nyumunwa, umwe womovayapostoli vaye okwa li e uya kombila omo a li, “ndele ta mono omalapi oliina e li mo.” Ombiibeli oya ti vali: “Noshipushulifo shoshinhwi sha li komutwe waye, inashi tulwa mumwe nomalapi oliina, ndele oshe likalela ponhele i lili.” — Johannes 20:6, 7.

 2. Elapi lokuTurin ola li li na omadidiliko ohonde a dja koshimhu inashi koshwa.

  Osho Ombiibeli tai ti: Eshi Jesus a fya, ovahongwa vaye ova li va longekida oshimhu shaye “panghedi yOvajuda yokupaka ovafi.” (Johannes 19:39-42) Onghedi oyo oya li ya kwatela mo okukoshwa oshimhu noku shi vaeka omaadi noidimba fimbo inashi pakwa. (Mateus 26:12; Oilonga 9:37) Onghee hano, ovashikuli vaJesus ove na okukala va li va kosha oshimhu shaye ofimbo inave shi dingilila momalapi.

 3. Elapi lokuTurin ola popiwa mo-Encyclopædia Britannica kutya ola li li na efano lomulumenhu “a nangekwa a ukilila; ombinga imwe yelapi oya uvika kombuda, yo ikwao okomesho okudja komutwe fiyo okeemhadi.”

  Osho Ombiibeli tai ti: Ovahongwa vaJesus ova li va kundafana kombinga yefyo laye, ombila omo a li nosho yo ovakainhu ovo ova li va mona ‘ovaengeli ovo ve va lombwela kutya oku na omwenyo.’ (Lukas 24:15-24) Ngeno elapi lokuTurin omo la li shili mombila yaJesus, ngeno ovahongwa vaye ova popya kombinga yalo nosho yo omafano oo e li ko. Ndele Ombiibeli inai popya kombinga yaasho.

Mbela elapi olo oli na okufimanekwa?

Ahowe. Nonande ngeno ola li loshili, itashi kala pandunge oku li fimaneka. Natu ka taleni komafinamhango Ombiibeli oo tae tu kwafele moshinima osho.

 1. Inashi pumbiwa. Jesus okwa ti: “Kalunga Oye Omhepo, naava tave mu [ilikana ove] nokwiilikana momhepo nomoshili.” (Johannes 4:24) Melongelokalunga lashili ihamu longifwa oikulunima ile oihongwafano.

 2. Osha indikwa. Oipango Omulongo oya indika okulongela oikalunga. (Deuteronomion 5:6-10) Sha faafana, Ombiibeli oya londwela Ovakriste ya ti: “Livangekeni oikalunga!” (1 Johannes 5:21) Vamwe otashi dulika va tomhafane kutya elapi olo kali fi oshihongwafano, ndele oli li edidiliko lelongelokalunga lavo. Ashike edidiliko olo oli li onga oshihongwafano komunhu oo e li fimaneka. * Nomolwaasho omunhu oo a hala okuwapalela Kalunga ita ka longela ile a fimaneke oshinima shonhumba mwa kwatelwa elapi olo.

^ okat. 12 Oshihongwafano otashi dulu okukala efano ile edidiliko olo li lile po oshinima shonhumba osho hashi longelwa.