Inda koshikalimo

Ombiibeli otai ti ngahelipi shi na sha needinosaur?

Ombiibeli otai ti ngahelipi shi na sha needinosaur?

Enyamukulo lopaMbiibeli

Ombiibeli inai popya kondadalunde kombinga yeedinosaur. Ashike, oya ti Kalunga okwa “shita oinima aishe,” sha yela kutya nado oda kwatelwa mo. * (Ehololo 4:11) Nonande Ombiibeli inai tumbula eedinosaur kondadalunde, oya popya eengudu doinamwenyo omo tashi dulika da kwatelwa:

  • “Oinamwenyo inene yomefuta.” — Genesis 1:​21.

  • ‘Oinamwenyo aishe ei tai linyenge kombada yedu.’ — Genesis 1:25.

  • “Oifitukuti aishe yedu.” — Genesis 1:​25.

Mbela eedinosaur oda shituka okudja moinamwenyo imwe?

Omalafululo omakipa otaa ulike kutya inadi shituka okudja moinamwenyo ikwao. Naasho oshi li metwokumwe naasho Ombiibeli ya popya kutya Kalunga oye a shita oinamwenyo aishe. Pashihopaenenwa, Epsalme 146:6 ola ti Kalunga oye “omushiti weulu nedu, nomeva efuta naashishe eshi shi li mo.”

Eedinosaur oda li ko pefimbo lilipi?

Ombiibeli oya popya kutya efuta, edu nosho yo oinamwenyo oya shitwa mefiku etitano nosho yo etihamano. * (Genesis 1: 20-25, 31) Osho otashi ulike kutya eedinosaur oda kala ko efimbo lile.

Mbela ongolo naLeviatan ta popiwa muJob oyo ya li eedinosaur?

Ahowe. Nonande kaku shiivike naanaa nawa kutya oinamwenyo oyo ya tumbulwa membo laJob oya li shike, osha yela kutya ongolo otai ulike kondjabameva ofimbo Leviatan tai ulike kongadu. Osho oshi liwetikile mo ngeenge to tala nghee oinamwenyo oyo ya hokololwa momishangwa. (Job 40:15-23; 41: 1, 14-17, 31) Omautumbulilo “ongolo” nosho yo “Leviatan” itaa ulike nandenande keedinosaur. Kalunga okwa li a lombwela Job a konakone oinamwenyo oyo, na Job okwa li ko pefimbo eshi eedinosaur da xula ko. — Job 40:16; 41:8.

Oshike sha ningilwa eedinosaur?

Ombiibeli inai popya kombinga yokuxula po kweedinosaur. Ashike oya popya kutya oinima aishe oya shitwa ‘pahalo la Kalunga,’ osho tashi ulike kutya eedinosaur oda li da li da shitwa nelalakano.(Ehololo 4:11) Eshi da wanifa po elalakano lado, Kalunga okwa efa di xule ko.

^ okat. 1 Omalafululo otaa ulike kutya eedinosaur oko da li. Otaa ulike yo kutya pefimbo da li ko, oda li ko dihapu nodi li omaludi.

^ okat. 6 PaMbiibeli, outumbulilo “efiku” otau dulu okuyukifwa koule womido omayovi. — Genesis 1: 31; 2: 1-4; Ovaheberi 4:4, 11 4, 11.