Seken Buk Blong Kronikel 6:1-42

  • Toktok blong Solomon we i go long ol man (1-11)

  • Prea blong opening we Solomon i mekem (12-42)

6  Long taem ya, Solomon i talem se: “Jehova i bin talem se bambae hem i stap insaed long bigfala dak klaod.+  Naoia mi mi wokem wan haos blong yu we i nambawan, wan ples blong yu stap long hem blong olwe.”+  Nao taem ful kongregesen blong Isrel oli stanap i stap, king i tanemraon mo i blesem kongregesen ya.+  Hem i talem se: “I gud yumi presem Jehova we i God blong Isrel, we long prapa maot blong hem, hem i bin promes long papa blong mi Deved, mo prapa han blong hem i mekem promes ya i kamtru. Hem i promes se:  ‘Stat long dei ya we mi tekemaot ol man blong mi long kantri ya Ijip, mi mi no jusumaot wan taon blong ol traeb blong Isrel, blong wokem wan haos we nem blong mi bambae i stap long hem,+ mo mi mi no jusum wan man blong i lidim ol man blong mi, ol man Isrel.  Be mi mi jusumaot Jerusalem+ blong nem blong mi i stap long ples ya, mo mi jusumaot Deved blong i lidim ol man blong mi, ol man Isrel.’+  Be papa blong mi Deved, hem i wantem tumas long hat blong hem blong wokem wan haos, blong nem blong Jehova we i God blong Isrel i stap long hem.+  Be Jehova i talem long papa blong mi Deved se: ‘Yu yu wantem tumas long hat blong yu blong wokem wan haos, blong nem blong mi i stap long hem, mo hemia wan gudfala samting.  Be bambae yu yu no wokem haos ya, boe blong yu we bambae yu yu bonem,* hem nao bambae i wokem haos ya we nem blong mi i stap long hem.’+ 10  Jehova i mekem olsem we hem i promes blong mekem, mi mi tekem ples blong papa blong mi Deved mo mi sidaon long jea blong king blong Isrel,+ stret olsem we Jehova i promes.+ Mo tu mi wokem haos blong nem blong Jehova we i God blong Isrel, i stap long hem, 11  mo long ples ya, mi putum Bokis ya we kontrak+ blong Jehova i stap long hem. Hemia kontrak we hem i bin mekem wetem ol man Isrel.” 12  Biaen, long fes blong ful kongregesen blong Isrel, hem i stanap long fored blong olta blong Jehova, mo i stretem han blong hem.+ 13  (Hemia from we Solomon i bin wokem wan stej long kopa mo i putum long medel blong yad ya.+ Stej ya, longfala blong hem i faef kiubit,* bigfala blong hem i faef kiubit, mo hae blong hem i tri kiubit, mo hem i stanap antap long stej ya.) Mo hem i nildaon long fes blong ful kongregesen blong Isrel mo i stretem han blong hem i go antap long heven,+ 14  mo i talem se: “O Jehova, God blong Isrel, i no gat wan God we i olsem yu long heven o long wol ya, yu yu stap holemtaet kontrak we yu mekem, mo yu soemaot we oltaem yu lavem ol man blong wok blong yu we oli stap wokbaot long fored blong yu long fulhat blong olgeta.+ 15  Yu yu holemtaet promes we yu mekem long papa blong mi Deved, we i man blong wok blong yu.+ Long prapa maot blong yu, yu bin promes long hem, mo tede prapa han blong yu i mekem promes ya i kamtru.+ 16  Mo naoia, O Jehova, God blong Isrel, plis yu holemtaet promes we yu mekem long papa blong mi Deved we i man blong wok blong yu, taem yu talem se: ‘Oltaem long fored blong mi, bambae i gat wan long laen blong yu, i sidaon long jea blong king blong Isrel. Hemia sipos ol boe blong yu oli lukaot gud taem oli stap wokbaot folem ol loa blong mi,+ stret olsem we yu bin mekem.’+ 17  Mo naoia, O Jehova, God blong Isrel, i gud yu pruvum long mifala se mifala i save trastem promes we yu mekem long man blong wok blong yu Deved. 18  “?Bambae God i stap wetem ol man long wol ya?+ !Yu luk! Heven, yes heven we i antap olgeta, hem i bigwan we i bigwan be i no naf long yu.+ !Be haos ya we mi mi wokem i smol tumas, hem i no naf nating long yu!+ 19  O Jehova God blong mi, naoia plis yu lesin long prea blong man blong wok blong yu mo long samting we hem i askem, mo yu lesin long hem taem hem i krae blong yu givhan long hem, mo long prea we man blong wok blong yu i stap mekem long fored blong yu. 20  Prea blong mi se ae blong yu i open mo i lukluk i kam long haos ya long dei mo long naet, hemia ples we yu talem se bambae yu putum nem blong yu long hem,+ blong yu lesin long man blong wok blong yu we i lukluk i kam long ples ya mo i prea. 21  Mo yu lesin long man blong wok blong yu we i askem strong long yu blong yu halpem hem, mo long ol man blong yu ol man Isrel, we oli lukluk i kam long ples ya mo oli prea.+ Yu yu stap long heven be i gud yu lesin long olgeta.+ Yes, i gud yu harem olgeta mo yu fogivim olgeta.+ 22  “Sipos wan man i mekem sin agens long wan narafala, mo oli askem long hem blong i mekem wan strong promes* mo i stap aninit long strong promes ya, mo sipos hem i stap yet aninit long strong promes ya nao i kam long fored blong olta blong yu long haos ya,+ 23  i gud yu stap long heven mo yu lesin i kamdaon, yu tekem aksen mo yu jajem ol man blong wok blong yu. Yu mekem olsem taem yu panisim rabis man mo yu mekem samting we hem i mekem i kasem hem bakegen,+ mo taem yu talemaot se stret man i mekem i stret mo yu blesem hem folem stret fasin blong hem.+ 24  “Mo sipos ol man blong yu, ol man Isrel, oli gohed blong mekem sin agens long yu nao ol enemi oli winim olgeta,+ be biaen oli kambak long yu, mo oli kam long haos ya+ nao oli leftemap nem blong yu,+ oli prea+ long fored blong yu, mo oli plis long yu blong yu givhan long olgeta, 25  i gud yu lesin i kamdaon+ mo yu fogivim sin blong ol man blong yu, hemia Isrel, mo yu tekem olgeta oli kambak long graon we yu givim long ol olfala blong olgeta.+ 26  “Sipos olgeta oli gohed blong mekem sin agens long yu,+ nao yu satem heven mo ren i no moa foldaon,+ be biaen oli lukluk i kam long ples ya mo oli prea, oli leftemap nem blong yu, mo oli lego sin blong olgeta from we yu mekem tingting blong olgeta i stap daon,*+ 27  i gud yu lesin i kamdaon, mo yu fogivim sin blong ol man blong wok blong yu, ol man Isrel, mo bambae yu tijim olgeta long rod ya we oli mas folem,+ mo bambae yu mekem ren i foldaon+ long kantri blong yu we yu givim long ol man blong yu, blong i kam kantri blong olgeta. 28  “Nao sipos long kantri ya, kakae i sot,+ o wan strong sik i kasem ol man,+ o win we i hot we i hot i mekem ol kakae oli drae, o sik ya mildiu i kasem ol plant,+ o i gat wan bigfala hip blong ol lokis, o i gat ol lokis* we oli hanggri we oli hanggri,+ o sipos ol enemi oli kam raonem eni bigfala taon blong olgeta long kantri ya,+ o sipos i gat wan narafala trabol o sik,+ 29  nao eni man o olgeta man blong yu, ol man Isrel, oli stretem ol han blong olgeta i kam long haos ya+ mo oli prea,+ nomata wanem samting we oli talem mo oli askem+ (from we olgeta wanwan oli save prapa trabol blong olgeta mo samting we oli harem nogud long hem),+ 30  nating se yu stap long ples blong yu be i gud yu lesin i kamdaon,+ mo yu fogivim olgeta,+ mo yu givim pei long wanwan long olgeta folem samting we oli mekem, from we yu yu save hat blong olgeta (yu nomo yu savegud hat blong ol man),+ 31  olsem nao bambae olgeta oli fraet long yu taem oli wokbaot long ol rod blong yu long olgeta taem ya we oli laef i stap long graon ya we yu givim long ol olfala blong mifala. 32  “Mo sipos wan man blong narafala kantri we i no wan man Isrel, hem i stap long wan kantri longwe nao i kam from we hem i harem nius blong nem blong yu,*+ mo from strong han blong yu, mo samting we yu mekem taem yu stretem han blong yu, nao hem i kam mo i lukluk i kam long haos ya mo i prea,+ 33  nating se yu stap long ples blong yu long heven, be i gud yu lesin i kamdaon, mo yu mekem olgeta samting we man blong narafala kantri ya i askem, olsem nao bambae olgeta man long wol oli save nem blong yu+ mo oli fraet long yu olsem we ol man Isrel oli mekem, mo bambae oli save se nem blong yu i stap long haos ya we mi mi wokem. 34  “Sipos yu sanem ol man blong yu oli go long eni ples blong faet agensem ol enemi blong olgeta,+ nao oli lukluk i kam long bigfala taon ya we yu jusumaot, mo long haos ya we mi wokem blong nem blong yu i stap long hem,+ mo oli prea i go long yu,+ 35  i gud yu lesin i kamdaon long prea blong olgeta mo long samting we oli askem, mo yu tekem aksen long bihaf blong olgeta.+ 36  “Sipos olgeta oli mekem sin agens long yu (from we i no gat wan man we i no mekem sin),+ nao yu kros long olgeta mo yu letem olgeta i go long han blong ol enemi blong olgeta, mo ol enemi blong olgeta oli tekem olgeta oli go long wan kantri we i longwe no i klosap,+ 37  nao taem oli stap long kantri ya, gudfala tingting i kambak long olgeta nao oli kambak long yu, mo oli plis long yu blong yu givhan long olgeta, oli se: ‘Mifala i bin mekem sin mo mekem i no stret, mifala i mekem rabis fasin,’+ 38  mo taem oli stap long kantri ya we oli tekem olgeta i go kalabus long hem,+ mo oli kambak long yu long fulhat+ mo ful sol* blong olgeta, mo oli lukluk i go long kantri we yu givim long ol olfala blong olgeta, mo long bigfala taon ya we yu jusumaot,+ mo long haos ya we mi mi wokem blong nem blong yu i stap long hem, mo oli prea, 39  nating se yu stap long ples blong yu long heven, be i gud yu lesin i kamdaon long prea blong olgeta mo long samting we oli askem, mo yu tekem aksen long bihaf blong olgeta,+ mo yu fogivim ol man blong yu we oli bin mekem sin agens long yu. 40  “Naoia, O God blong mi, plis, i gud ae blong yu i open mo sora blong yu i lesin gud long prea we oli mekem long* ples ya.+ 41  Mo naoia, O Jehova God, yu go antap long ples blong spel blong yu,+ yu wetem Bokis ya we i saen blong paoa blong yu. O Jehova God, i gud ol pris blong yu oli soemaot se yu yu stap sevem ol man, mo yu letem olgeta we oli holemstrong long yu oli glad long ol samting we oli gud.+ 42  O Jehova God, yu no tanem baksaed long man we yu makemaot hem.+ I gud yu tingbaot we oltaem yu yu lavem Deved we i man blong wok blong yu.”+

Ol futnot

PT: “boe blong yu we bambae i kamaot insaed long yu.”
1 kiubit i sem mak long 44.5 sentimeta. Yu luk Ap. B14.
PT: “singaot trabol i kam long hem.” Hemia wan strong promes we man i mekem we long semtaem i singaot trabol i kam long hem sipos hem i giaman o i brekem promes ya.
NT: “yu mekem oli kasem trabol.”
NT: “grasopa.”
NT: “hem i kam from nem blong yu.”
Yu luk Diksonari.
NT: “long saed blong.”