Seken Buk Blong Kronikel 21:1-20

  • Jehoram, king blong Juda (1-11)

  • Mesej we Elaejah i raetem (12-15)

  • En blong laef blong Jehoram i nogud (16-20)

21  Biaen Jehosafat i go spel wetem ol olfala blong hem, mo oli berem hem wetem ol olfala blong hem long Taon Blong Deved. Mo boe blong hem Jehoram i kam king long ples blong hem.+  Ol narafala boe blong Jehosafat we oli brata blong Jehoram, i gat Asaria, Jehiel, Sekaraea, Asaria, Maekel, mo Sefatia. Olgeta evriwan ya oli ol boe blong King Jehosafat blong Isrel.  Mo papa blong olgeta i givim plante presen we oli wokem long silva mo gol, mo plante sas samting long olgeta, wetem ol taon long Juda we stonwol i goraon long olgeta.+ Be hem i givim kingdom long Jehoram,+ from we hem i fasbon.  Taem Jehoram i rul long kingdom blong papa blong hem, hem i mekem posisen blong hem i kam strong moa taem i kilim evri brata blong hem oli ded+ long naef blong faet, wetem sam long ol prins blong Isrel.  Jehoram i gat 32 yia taem hem i kam king, mo hem i rul eit yia long Jerusalem.+  Hem i folem rod we ol king blong Isrel oli bin folem,+ stret olsem we olgeta long haos blong Ehab oli bin mekem, from we gel blong Ehab i kam waef blong hem.+ Mo hem i gohed blong mekem samting we i nogud long ae blong Jehova.  Nating se i olsem, Jehova i no wantem spolem haos blong Deved from we hem i stap tingbaot kontrak we hem i mekem wetem Deved,+ from promes we hem i bin mekem long hem se bambae i givim wan laet long Deved wetem ol boe blong hem blong olwe.+  Long taem ya we Jehoram i stap rul, Edom i rebel agensem Juda,+ mo i stanemap prapa king blong hem.+  Ale Jehoram wetem ol komanda blong hem oli tekem olgeta jariot blong hem mo oli gokros, nao ol man Edom oli kam raonem hem wetem ol komanda blong jariot. Be long naet, hem i girap mo i go faet agensem olgeta mo i winim olgeta. 10  Nating se i olsem, Edom i gohed yet blong rebel agensem Juda, kam kasem tede. Long taem ya, Libnaha+ tu i rebel agensem Juda, from we Juda i lego Jehova we i God blong ol olfala blong hem.+ 11  Mo tu, Jehoram i wokem ol hae ples blong wosip+ antap long ol bigfala hil blong Juda, blong pulum ol man Jerusalem blong oli mekem wok blong prostitut wetem ol narafala god,* mo hem i lidim Juda i gowe long God. 12  Nao wan dei, profet Elaejah+ i raetem wan mesej mo i sanem i go long hem, we i talem se: “Hemia samting we Jehova, God blong olfala blong yu Deved, i talem: ‘Yu yu no folem ol rod we papa blong yu Jehosafat+ i folem, no ol rod we King Asa+ blong Juda i folem. 13  Be yu folem rod we ol king blong Isrel oli folem,+ mo yu pulum Juda wetem ol man Jerusalem blong oli mekem wok blong prostitut wetem ol narafala god,*+ olsem we ol man long haos blong Ehab+ oli stap mekem. Mo tu, yu kilim ol stret brata blong yu,+ olgeta long haos blong papa blong yu, we oli gud moa i bitim yu. 14  From samting ya, Jehova i mekem wan bigfala trabol i kam long ol man blong yu, ol boe blong yu, ol waef blong yu, mo long olgeta samting we yu yu gat. 15  Mo bambae plante sik oli mekem yu safa, wetem wan sik long ol gat blong yu, mo evri dei bambae yu stap olsem gogo ol gat blong yu oli kamaot from sik ya.’” 16  Nao Jehova i pulum tingting+ blong ol man Filistia+ mo ol man Arebia+ we oli stap klosap long Itiopia, blong oli faet agensem Jehoram. 17  Nao olgeta oli faet mo oli fosem olgeta i kam insaed long Juda, mo oli tekem olgeta samting we oli faenem long haos* blong king,+ wetem ol boe blong hem mo ol waef blong hem. Be oli lego lasbon boe blong hem nomo i stap wetem hem, hemia Jehoahas.*+ 18  Biaen long olgeta samting ya, Jehova i mekem hem i kasem wan sik long ol gat blong hem we i no save kam gud bakegen.+ 19  Sam taem biaen, afta we tu fulyia i pas, ol gat blong hem oli kamaot from sik ya blong hem, mo hem i ded taem hem i stap safa bitim mak from sik ya. Mo ol man blong hem oli no bonem wan faea blong hem olsem we oli mekem blong ol olfala blong hem.+ 20  Hem i gat 32 yia taem hem i kam king, mo hem i rul blong eit yia long Jerusalem. I no gat man i rigret taem hem i ded. Mo oli berem hem long Taon Blong Deved,+ be i no long beregraon blong ol king.+

Ol futnot

Hemia i min se oli wosipim ol narafala god.
Hemia i min se oli wosipim ol narafala god.
NT: “pales.”
Narafala nem blong hem Ahasia.