Seken Buk Blong Kronikel 32:1-33

  • Senakerib i mekem Jerusalem i fraet (1-8)

  • Senakerib i tok flas long Jehova (9-19)

  • Enjel i kilim ol ami blong Asiria (20-23)

  • Sik blong Hesekia; hem i flas (24-26)

  • Samting we Hesekia i mekem mo ded blong hem (27-33)

32  Afta long ol samting ya mo long ol wok ya we Hesekia i mekem blong soemaot se hem i stap tru long God,+ King Senakerib blong Asiria i kam long Juda blong mekem faet. Hem i hivap raon long ol bigfala taon we stonwol i goraon long olgeta, mo i traem blong go insaed mo holemtaet ol taon ya.+  Taem Hesekia i luk we Senakerib i kam mo i wantem faet agensem Jerusalem,  hem i toktok wetem ol prins blong hem mo ol man blong faet blong hem, mo hem i mekem desisen blong stopem ol springwota we oli stap aotsaed long taon,+ mo olgeta oli sapotem hem.  Nao plante man oli kam wanples mo oli stopem olgeta springwota mo ol wota we oli stap ron long ples ya, from we oli talem se: “Yumi no wantem se king blong Asiria i faenem plante wota long ples ya, taem hem i kam.”  Mo tu, hem i gat strong tingting blong wokem gud evri haf blong stonwol ya we i bin brok, mo i wokem ol taoa antap long hem. Mo hem i wokem wan narafala stonwol bakegen aotsaed long hem. Mo tu, hem i riperem Smol Hil*+ blong Taon Blong Deved, mo i wokem plante tul blong faet* wetem ol sil.  Biaen hem i putumap ol lida blong ol ami blong oli lukaot long ol man, mo i singaot olgeta oli kam wanples long bigfala open ples long get blong taon ya, mo i leftemap tingting blong olgeta,* i se:  “Yufala i mas gat strong tingting mo yufala i mas strong. Yufala i no mas fraet o seksek from king blong Asiria+ mo ol hip man ya we oli stap wetem hem, from we i gat plante moa man long saed blong yumi i bitim olgeta we oli stap wetem hem.+  Hem, hem i dipen long paoa blong ol man, be yumi, yumi dipen long Jehova we i God blong yumi, blong i givhan long yumi mo i faet long ol faet blong yumi.”+ Nao ol tok ya blong King Hesekia blong Juda i mekem ol man oli kam strong.+  Biaen long samting ya, taem King Senakerib blong Asiria i stap long Lakis+ wetem olgeta soldia blong hem, hem i sanem ol man blong wok blong hem oli go long Jerusalem, blong luk King Hesekia blong Juda mo olgeta man Juda we oli stap long Jerusalem,+ mo talem long olgeta se: 10  “Hemia samting we King Senakerib blong Asiria i talem: ‘?Taem enemi blong yufala i raonem Jerusalem, yufala i stap trastem wanem, taswe yufala i stap nomo long ples ya?+ 11  ?Yufala i no save se Hesekia i stap giaman nomo long yufala mo i stap mekem se bambae yufala i ded from hanggri mo tosta? Hem i mekem olsem taem i stap talem long yufala se: “Jehova we i God blong yumi bambae i sevem yumi long han blong king blong Asiria.”+ 12  ?Be i no sem Hesekia ya nao we i karemaot ol hae ples blong God blong yufala*+ mo ol olta blong Hem,+ nao i talem long Juda mo Jerusalem se: “Yufala i mas bodaon long fored blong wan olta ya nomo, mo mekem ol sakrefaes oli smok antap long hem”?+ 13  ?Yufala i no bin save samting we mi wetem ol olfala blong mi, mifala i mekem long olgeta man blong ol narafala kantri?+ ?Ol god blong ol nesen ya oli naf blong tekemaot kantri blong olgeta long han blong mi?+ 14  I no gat wan long ol god blong ol nesen ya we ol olfala blong mi oli spolemgud olgeta, we i naf blong tekemaot ol man blong hem long han blong mi, ?so olsem wanem God blong yufala i save tekemaot yufala long han blong mi?+ 15  !Yufala i no letem Hesekia i trikim yufala o i lidim yufala i gorong olsem!+ Yufala i no mas trastem hem, from we i no gat wan god blong eni nesen o kingdom, we i naf blong tekemaot ol man blong hem long han blong mi mo long han blong ol olfala blong mi. !Taswe, God blong yufala i no save tekemaot yufala long han blong mi!’”+ 16  Ol man blong wok blong Senakerib oli talem plante moa samting agensem tru God Jehova mo man blong wok blong hem Hesekia. 17  Mo tu, Senakerib i raetem ol leta+ blong tok nogud long Jehova we i God blong Isrel+ mo blong tok agensem hem, i se: “Ol god blong ol narafala nesen oli no naf blong sevem ol man blong olgeta long han blong mi,+ mo long sem fasin, God blong Hesekia bambae i no save tekemaot ol man blong hem long han blong mi.” 18  Olgeta oli gohed blong singaot strong long lanwis blong ol man Jiu, oli singaot i go long ol man Jerusalem we oli stap antap long stonwol, blong mekem oli fraet mo seksek, nao oli save holemtaet taon blong olgeta.+ 19  Oli tok agensem God blong Jerusalem olsem we oli stap tok agensem ol god blong ol man long wol, we man nomo i wokem long han blong hem. 20  Be King Hesekia mo profet ya Aesea+ we i boe blong Amoj, tufala i gohed blong prea from samting ya mo krae i go long heven, blong God i halpem olgeta.+ 21  Nao Jehova i sanem wan enjel i kam mo i kilim i ded evri strong man blong faet,+ wetem ol haeman, mo ol lida we oli stap long kamp blong king blong Asiria, taswe king i gobak long kantri blong hem we i sem bigwan. Biaen hem i go insaed long haos* blong god blong hem, mo long ples ya, sam long ol boe blong hem oli kilim hem i ded long naef blong faet.+ 22  Long rod ya nao, Jehova i sevem Hesekia wetem ol man Jerusalem long han blong King Senakerib blong Asiria mo long han blong ol narafala, mo i mekem oli spel long olgeta enemi we oli stap raonabaot long olgeta. 23  Mo plante man oli karem ol presen i kam long Jerusalem blong givim long Jehova, mo oli givim ol gudfala samting long King Hesekia blong Juda.+ Mo afta long samting ya, ol man blong olgeta nesen oli respektem Hesekia bigwan. 24  Long ol dei ya, Hesekia i sik we i sik we klosap i ded, nao i prea long Jehova,+ mo God i ansa long hem mo i givim wan saen* long hem.+ 25  Be Hesekia i no soemaot se hem i gat tangkiu long ol gudfala samting we God i mekem long hem, from we hat blong hem i kam praod tumas, nao i pulum kros blong God i kam long hem, mo long Juda wetem Jerusalem. 26  Be Hesekia i mekem tingting blong hem i stap daon nao long hat blong hem,+ hem i no moa praod, hem wetem olgeta we oli stap long Jerusalem. From samting ya, kros blong Jehova i no moa kam agensem olgeta long taem blong Hesekia.+ 27  Nao Hesekia i gat plante rij samting mo ol man oli ona long hem.+ Mo hem i wokem ol stohaos+ blong hem blong putum ol silva, ol gol, ol sas ston, balsam oel, ol sil, mo olgeta gudgudfala samting. 28  Mo tu, hem i wokem ol ples blong putumgud ol sid, wetem ol niufala waen mo oel. Mo hem i wokem tu ol rum blong putum ol defdefren kaen animol long hem, mo ol rum blong putum ol sipsip. 29  Mo tu, hem i wokem ol taon blong hem, mo i kasem plante plante animol, sipsip, mo buluk, from we God i givim plante plante samting long hem. 30  Hesekia nao i blokem ae blong ol wota+ blong Gihon+ we i stap antap, mo i jenisim rod blong ol wota ya blong mekem oli ron i go stret daon long wes long Taon Blong Deved.+ Mo evri wok we Hesekia i mekem oli go gud. 31  Be taem oli sanem ol man we oli toktok long bihaf blong ol prins blong Babilon, blong oli go askem hem long saed blong saen*+ we i kamaot long kantri ya,+ tru God i lego hem blong traem hem,+ blong faenemaot olgeta samting we i stap long hat blong hem.+ 32  Ol narafala stori blong Hesekia, mo ol samting we hem i mekem blong soemaot se oltaem i lavem narafala,+ oli raetemdaon wetem vison blong profet ya Aesea+ we i boe blong Amoj, long Buk Blong Ol King Blong Juda Mo Isrel.+ 33  Biaen Hesekia i go spel wetem ol olfala blong hem, mo oli berem hem long saed blong hil we beregraon blong ol boe blong Deved i stap long hem.+ Mo olgeta man Juda wetem ol man Jerusalem oli ona long hem taem hem i ded. Mo boe blong hem Manase i kam king long ples blong hem.

Ol futnot

NT: “Milo.” Wan Hibru tok we i minim “fulumap.”
NT: “ol ara.”
PT: “toktok long hat blong olgeta.”
PT: “hem.”
NT: “tempol.”
NT: “samting we bambae i kamtru.”
NT: “samting we bambae i kamtru.”