Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Pahayag

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Pahayag han Dios, pinaagi kan Jesus (1-3)

  • Pangumusta ha pito nga kongregasyon (4-8)

   • “Ako an Alpha ngan an Omega” (8)

  • Hi Juan ha adlaw han Ginoo pinaagi han baraan nga espiritu (9-11)

  • Bisyon mahitungod han ginhimaya nga hi Jesus (12-20)

 • 2

  • Mensahe ha Efeso (1-7), ha Smirna (8-11), ha Pergamo (12-17), ha Tiatira (18-29)

 • 3

  • Mensahe ha Sardis (1-6), ha Filadelfia (7-13), ha Laodicea (14-22)

 • 4

  • Bisyon mahitungod han langitnon nga presensya ni Jehova (1-11)

   • Hi Jehova nalingkod ha iya trono (2)

   • An 24 nga tigurang ha mga trono (4)

   • An upat nga buhi nga linarang (6)

 • 5

  • Linukot nga basahon nga may pito nga selyo (1-5)

  • Ginkuha han Kordero an linukot nga basahon (6-8)

  • An Kordero takos magtangtang han mga selyo (9-14)

 • 6

  • Gintangtang han Kordero an siyahan nga unom nga selyo (1-17)

   • Magdaraog nga nasakay ha kabayo nga busag (1, 2)

   • Sakay han kabayo nga pula magkukuha han kamurayawan (3, 4)

   • Sakay han kabayo nga itom magpapahinabo hin gutom (5, 6)

   • Sakay han kabayo nga duason ginngaranan nga Kamatayon (7, 8)

   • Mga ginpatay nakada ha ubos han halaran (9-11)

   • Usa nga linog nga makusog (12-17)

 • 7

  • Upat nga anghel nagpupugong ha nakakabungkag nga mga hangin (1-3)

  • An 144,000 ginselyohan (4-8)

  • Daku nga grupo nakasul-ot hin busag nga higlaba nga mga bado (9-17)

 • 8

  • Gintangtang an ikapito nga selyo (1-6)

  • Pagpatunog han siyahan nga upat nga trumpeta (7-12)

  • Iginpahibaro an tulo nga kairo (13)

 • 9

  • An ikalima nga trumpeta (1-11)

  • Usa nga kairo an natapos, duha pa an maabot (12)

  • An ikaunom nga trumpeta (13-21)

 • 10

  • Makusog nga anghel may gutiay nga linukot nga basahon (1-7)

   • “Diri na gud maglalangan pa” (6)

   • Sagrado nga tinago matatapos (7)

  • Ginkaon ni Juan an gutiay nga linukot nga basahon (8-11)

 • 11

  • An duha nga saksi (1-13)

   • Panagna hin 1,260 ka adlaw sul-ot an sako nga panapton (3)

   • Ginpatay ngan ginbayaan nga waray iglubong (7-10)

   • Nabuhi katapos han tulo ngan tunga ka adlaw (11, 12)

  • Ikaduha nga kairo natapos na, ikatulo maabot (14)

  • An ikapito nga trumpeta (15-19)

   • Ginhadian han aton Ginoo ngan han iya Kristo (15)

   • Nagbubungkag han tuna bubungkagon (18)

 • 12

  • Babaye, bata nga lalaki, ngan dragon (1-6)

  • Hi Miguel nakig-away ha dragon (7-12)

   • Dragon iginlabog ha tuna (9)

   • Yawa maaram nga halipot na la an iya panahon (12)

  • Dragon nagtimaraot ha babaye (13-17)

 • 13

  • Mapintas nga hayop nga may pito nga ulo nga tikang ha dagat (1-10)

  • Hayop nga may duha nga sungay nga tikang ha tuna (11-13)

  • Imahen han hayop nga may pito nga ulo (14, 15)

  • Marka ngan numero han mapintas nga hayop (16-18)

 • 14

  • An Kordero ngan an 144,000 (1-5)

  • Mensahe han tulo nga anghel (6-12)

   • Anghel ha butnga han langit ngan tuna may maopay nga sumat (6, 7)

  • Malipayon an namatay nga kahiusa han Kristo (13)

  • Duha nga pag-ani ha tuna (14-20)

 • 15

  • Pito nga anghel may pito nga peste (1-8)

   • Kanta ni Moises ngan han Kordero (3, 4)

 • 16

  • Pito nga yahong han kasina han Dios (1-21)

   • Gintakbo ha tuna (2), ha dagat (3), ha mga salog ngan mga burabod (4-7), ha adlaw (8, 9), ha trono han mapintas nga hayop (10, 11), ha Eufrates (12-16), ngan ha hangin (17-21)

   • Girra han Dios ha Armagedon (14, 16)

 • 17

  • Paghukom ha “Babilonya nga Gamhanan” (1-18)

   • Gamhanan nga hostes nalingkod ha hayop nga malamrag an kapula (1-3)

   • An hayop ‘nakanhi hadto, waray na, kondi magawas ha kahiladman’ (8)

   • Napulo nga sungay makikig-away ha Kordero (12-14)

   • Napulo nga sungay mangangalas ha hostes (16, 17)

 • 18

  • Kapukan han “Babilonya nga Gamhanan” (1-8)

   • “Gawas ha iya, katawohan ko” (4)

  • Kabido ha kapukan han Babilonya (9-19)

  • Pagrayhak ha langit tungod han kapukan han Babilonya (20)

  • An Babilonya iglalabog ha dagat pariho hin bato (21-24)

 • 19

  • Dayawa hi Jah ha iya mga paghukom (1-10)

   • Kasal han Kordero (7-9)

  • Sakay han busag nga kabayo (11-16)

  • Daku nga panihapon han Dios (17, 18)

  • Napirde an mapintas nga hayop (19-21)

 • 20

  • Satanas gin-gapos hin 1,000 ka tuig (1-3)

  • Mga magmarando ha sulod hin 1,000 ka tuig kaupod han Kristo (4-6)

  • Ginbuhian hi Satanas, katapos, ginbungkag (7-10)

  • Mga patay ginhukman ha atubangan han busag nga trono (11-15)

 • 21

  • Bag-o nga langit ngan bag-o nga tuna (1-8)

   • Waray na kamatayon (4)

   • Tanan nga butang ginbag-o (5)

  • Bag-o nga Jerusalem ginhulagway (9-27)

 • 22

  • Salog han tubig han kinabuhi (1-5)

  • Konklusyon (6-21)

   • ‘Kadi! Kuha han tubig han kinabuhi nga waray bayad’ (17)

   • “Pakadi, Ginoo nga Jesus” (20)