Kulingana na Matayo 27:1-66

  • Yesu anawekwa katika mikono ya Pilato (1, 2)

  • Yuda anajitundika (3-10)

  • Yesu mbele ya Pilato (11-26)

  • Anachekelewa mbele ya watu wengi (27-31)

  • Anapigiliwa misumari kwenye muti kule Golgota (32-44)

  • Kifo cha Yesu (45-56)

  • Maziko ya Yesu (57-61)

  • Kaburi linawekewa ulinzi mukubwa (62-66)

27  Wakati ilifika asubui, wakubwa wote wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika pamoja na kufanya mupango juu ya Yesu ili auawe.+  Kisha kumufunga, wakamupeleka na kumutia katika mikono ya gavana Pilato.+  Kisha Yuda, mwenye alimusaliti Yesu, wakati aliona kuwa Yesu amehukumiwa, akahuzunika* na akarudisha vile vipande makumi tatu (30) vya feza kwa wakubwa wa makuhani na wazee,+  na kusema: “Nilitenda zambi wakati nilisaliti damu yenye haina kosa.” Wakasema: “Je, ile inatuangalia? Ile ni mambo yako!”  Basi akatupa vile vipande vya feza katika hekalu na akatoka. Kisha, akaenda na kujitundika.+  Lakini wakubwa wa makuhani wakakamata vile vipande vya feza na kusema: “Hairuhusiwe kuvitia katika hazina takatifu, kwa sababu ni feza za damu.”  Kisha kuzungumuza pamoja, wakatumia feza hizo kununua shamba la mufinyanzi* likuwe mahali pa kuzika wageni.  Kwa hiyo, shamba hilo limeitwa Shamba la Damu+ mupaka leo hii.  Basi neno hili lenye lilisemwa kupitia nabii Yeremia likatimia: “Na walikamata vile vipande makumi tatu (30) vya feza, bei yenye iliwekwa ili kumununua mutu, ule mutu mwenye wamoja kati ya wana wa Israeli waliweka bei juu yake, 10  na wakavitoa ili kununua shamba la mufinyanzi,* kama vile Yehova* alikuwa ameniamuru.”+ 11  Sasa Yesu akasimama mbele ya gavana, na gavana akamuuliza: “Wewe ndiye Mufalme wa Wayahudi?” Yesu akajibu: “Wewe mwenyewe unasema.”+ 12  Lakini, wakati wakubwa wa makuhani na wazee walikuwa wanamushitaki, hakujibu.+ 13  Kisha Pilato akamuambia: “Hausikie mambo yote yenye wanashuhudia juu yako?” 14  Lakini hakumujibu hata neno moja, mupaka gavana akashangaa sana. 15  Sasa kwenye kila sikukuu, gavana alizoea kufungulia watu mufungwa mumoja, mutu yeyote mwenye walitaka.+ 16  Wakati huo walikuwa wamemukamata mufungwa mumoja mwenye kujulikana kuwa muovu, mwenye kuitwa Baraba. 17  Basi wakati walikuwa wamekusanyika pamoja, Pilato akawaambia: “Munataka niwafungulie nani, Baraba ao Yesu mwenye kuitwa Kristo?” 18  Kwa maana Pilato alijua kwamba walikuwa wamemutia Yesu katika mikono yake kwa sababu ya wivu. 19  Zaidi ya hayo, wakati alikuwa amekaa kwenye kiti cha hukumu, bibi yake akamutumia ujumbe, na kusema: “Usiingie katika mambo ya mutu huyo mwenye haki, kwa maana niliteseka sana leo katika ndoto kwa sababu yake.” 20  Lakini wakubwa wa makuhani na wazee wakashawishi watu waombe Baraba aachiliwe,+ lakini Yesu auawe.+ 21  Gavana akawajibu na kusema: “Munataka niwafungulie nani kati ya hawa wawili?” Wakasema: “Baraba.” 22  Pilato akawaambia: “Basi, nifanye nini na Yesu mwenye kuitwa Kristo?” Wote wakasema: “Auawe kwenye muti!”*+ 23  Akasema: “Sababu gani? Amefanya jambo gani la mubaya?” Lakini wakaendelea kusema kwa sauti kubwa zaidi: “Auawe kwenye muti!”+ 24  Wakati aliona kama hilo halisaidie, lakini tofauti na hilo, fujo ilikuwa inatokea, Pilato akakamata maji na kunawa mikono yake mbele ya watu wengi, na kusema: “Sina kosa juu ya damu ya mutu huyu. Ile ni mambo yenu.” 25  Kwa hiyo watu wote wakajibu na kusema: “Damu yake ikuwe juu yetu na juu ya watoto wetu.”+ 26  Basi akawafungulia Baraba, lakini akaagiza Yesu apigwe mijeledi+ na akamutoa ili auawe kwenye muti.+ 27  Kisha maaskari wa gavana wakamupeleka Yesu ndani ya makao ya gavana na wakakusanya maaskari wote pamoja kumuzunguka.+ 28  Na wakamuvua kanzu yake na kumuvalisha nguo ya inje ya rangi nyekundu yenye kungaa,+ 29  na wakasuka taji la miiba na kuliweka juu ya kichwa chake na kutia utete katika mukono wake wa kuume. Na wakapiga magoti mbele yake, wakamuchekelea, na kusema: “Jambo, wewe Mufalme wa Wayahudi!” 30  Wakamutemea mate+ na kukamata ule utete na kuanza kumupiga kwenye kichwa. 31  Mwishowe, kisha kumuchekelea, wakamuvua ile nguo na kumuvalisha nguo zake za inje na wakamupeleka ili apigiliwe misumari kwenye muti.+ 32  Wakati walikuwa wanatoka, wakamukuta mwanaume mumoja wa Kirene mwenye kuitwa Simoni. Wakamulazimisha abebe muti wa mateso* wa Yesu.+ 33  Na wakati walifika mahali kwenye kunaitwa Golgota, ni kusema, Mahali pa Mufupa wa Kichwa,+ 34  wakamupatia divai yenye kuchanganywa na nyongo* ili akunywe;+ lakini wakati aliionja, akakataa kuikunywa. 35  Wakati walikuwa wamemupigilia misumari kwenye muti, wakagawana nguo zake za inje kwa kupiga kura,+ 36  na wakakaa pale na kumulinda. 37  Pia, wakabandika juu ya kichwa chake mashitaka haya kumuhusu: “Huyu ni Yesu Mufalme wa Wayahudi.”+ 38  Kisha wanyanganyi wawili wakawekwa kwenye miti pembeni yake, mumoja upande wake wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto.+ 39  Na wapita-njia walikuwa wanamutukana,+ wakitikisa vichwa vyao+ 40  na kusema: “Wewe mwenye ulitaka kubomoa hekalu na kulijenga kwa siku tatu (3),+ ujiokoe mwenyewe! Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka kutoka kwenye muti wa mateso!”*+ 41  Kwa njia ileile pia, wakubwa wa makuhani pamoja na waandishi na wazee wakaanza kumuchekelea, na kusema:+ 42  “Aliokoa wengine lakini hawezi kujiokoa mwenyewe! Yeye ni Mufalme wa Israeli;+ ashuke sasa kutoka kwenye muti wa mateso,* na sisi tutamuamini. 43  Amemutegemea Mungu; muache sasa Mungu amuokoe kama anapendezwa naye,+ kwa maana alisema, ‘Mimi ni Mwana wa Mungu.’”+ 44  Vilevile, hata wale wanyanganyi wenye walikuwa kwenye miti pembeni yake walikuwa wanasema mubaya juu yake.+ 45  Kuanzia saa ya sita (6),* kukakuwa giza juu ya inchi yote mupaka saa ya kenda (9).*+ 46  Karibu saa ya kenda (9), Yesu akaita kwa sauti kubwa, na kusema: “Eli, Eli, lama sabaktani?” ni kusema, “Mungu wangu, Mungu wangu, sababu gani umeniacha?”+ 47  Wakati walisikia vile, wamoja kati ya wale wenye walikuwa wanasimama pale wakaanza kusema: “Mutu huyu anaita Eliya.”+ 48  Na mara moja, mumoja wao akakimbia, akakamata sifongo* akailowanisha katika divai kali na kuweka kwenye utete na kumupatia akunywe.+ 49  Lakini wengine kati yao wakasema: “Mumuache! Tuone kama Eliya atakuja kumuokoa.” 50  Yesu akalia tena kwa sauti kubwa na akakata roho.*+ 51  Na angalia! pazia la patakatifu+ likapasuka vipande mbili,+ kuanzia juu mupaka chini,+ na dunia ikatetemeka, na miamba ikapasuka. 52  Na makaburi* yakafunguka, na miili mingi ya watakatifu wenye walikuwa wamelala usingizi katika kifo ikatoka inje 53  (kisha kufufuliwa kwa Yesu, wale wenye walikuwa wanatoka kwenye makaburi wakaingia katika muji mutakatifu), na watu wengi wakaona miili hiyo. 54  Lakini wakati ofisa wa jeshi na wale wenye walikuwa pamoja naye wakilinda Yesu waliona tetemeko la inchi na mambo yenye yalitokea, wakaogopa sana na kusema: “Hakika huyu alikuwa Mwana wa Mungu.”+ 55  Na wanamuke wengi wenye walikuwa wamemufuata Yesu kutoka Galilaya ili kumutumikia, walikuwa pale wakiangalia kwa mbali;+ 56  kati yao kulikuwa Maria Magdalene na Maria mama ya Yakobo na Yose na pia mama ya wana wa Zebedayo.+ 57  Sasa kwa kuwa ilikuwa mangaribi, mutu mumoja tajiri wa Arimatea, mwenye kuitwa Yosefu akakuja; alikuwa pia mwanafunzi wa Yesu.+ 58  Mutu huyo alienda kwa Pilato na akaomba apewe mwili wa Yesu.+ Halafu Pilato akaamuru apewe mwili huo.+ 59  Yosefu akakamata mwili huo, akaufunga katika nguo ya kitani safi na kizuri,+ 60  akaulalisha katika kaburi lake mupya,*+ lenye alikuwa amechimba katika mwamba. Kisha kuviringisha jiwe kubwa kwenye muingilio wa lile kaburi,* akaondoka. 61  Lakini Maria Magdalene na ule Maria mwingine wakabakia pale, wakiwa wamekaa mbele ya kaburi.+ 62  Siku yenye ilifuata, yenye ilikuwa kisha Matayarisho,+ wakubwa wa makuhani na Wafarisayo wakakusanyika pamoja mbele ya Pilato, 63  na kusema: “Bwana, tumekumbuka mambo yenye ule mudanganyifu alisema wakati alikuwa angali muzima, ‘Nitafufuliwa kisha siku tatu (3).’+ 64  Kwa hiyo, amuru kaburi lilindwe mupaka siku ya tatu (3), ili wanafunzi wake wasikuje na kumuiba+ na kuambia watu, ‘Amefufuliwa kutoka kwa wafu!’ Halafu uongo huu wa mwisho utakuwa mubaya kuliko ule wa kwanza.” 65  Pilato akawaambia: “Ninyi muko na walinzi. Muende mulilinde vile munajua.” 66  Basi wakaenda na kulinda kaburi kwa kutia jiwe muhuri* na kuweka walinzi.

Maelezo ya Chini

Ao “akasikitika.”
Ao “Umuue kwenye muti!”
Kinywaji chenye uchungu.
Ni kusema, karibu saa 6 ya muchana-kati (12:00).
Ni kusema, karibu saa 9 ya kisha muchana-kati (15:00).
Sifongo ni kitu cha teketeke chenye kinaweza kunyonya vitu vya majimaji.
Ao “akakata pumuzi.”
Ao “makaburi ya ukumbusho.”
Ao “kaburi lake mupya la ukumbusho.”
Ao “kaburi la ukumbusho.”
Ao “alama.”