Kulingana na Matayo 26:1-75

  • Makuhani wanafanya mupango wa kumuua Yesu (1-5)

  • Mafuta yenye marashi yanamwangwa juu ya Yesu (6-13)

  • Pasaka ya mwisho na kusalitiwa kwa Yesu (14-25)

  • Kuanzishwa kwa Chakula cha Mangaribi cha Bwana (26-30)

  • Yesu anatabiri kuwa Petro atamukana (31-35)

  • Yesu anasali kule Getsemane (36-46)

  • Yesu anakamatwa (47-56)

  • Anasamba mbele ya Sanhedrini (57-68)

  • Petro anamukana Yesu (69-75)

26  Basi wakati Yesu alimaliza kusema mambo hayo yote, akaambia wanafunzi wake:  “Munajua kama kisha siku mbili kutakuwa Pasaka,+ na Mwana wa binadamu atatolewa ili auawe kwenye muti.”+  Kisha wakubwa wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika kiwanja cha kuhani mukubwa, mwenye aliitwa Kayafa,+  na wakafanya mupango pamoja+ ili kumukamata Yesu kwa ujanja na kumuua.  Lakini, walikuwa wanasema: “Tusimukamate kwenye sikukuu, ili kusitokee fujo katikati ya watu.”  Wakati Yesu alikuwa Betania katika nyumba ya Simoni mwenye ukoma,+  mwanamuke fulani mwenye alikuwa na chupa ya alabasta yenye mafuta ya bei kali na yenye marashi akamukaribia, na akaanza kuyamwanga juu ya kichwa cha Yesu wakati alikuwa anakula.*  Wakati wanafunzi waliona jambo hilo, wakakasirika na kusema: “Sababu gani mafuta haya yanamwangwa bure?  Kwa maana yangeuzishwa kwa feza nyingi na feza hizo zipewe maskini.” 10  Akijua jambo hilo, Yesu akasema: “Sababu gani munataka kumusumbua mwanamuke huyu? Amenifanyia tendo la muzuri. 11  Kwa maana maskini muko nao sikuzote,+ lakini hamutakuwa na mimi sikuzote.+ 12  Wakati alitia mafuta haya yenye marashi kwenye mwili wangu, alifanya vile ili kunitayarisha kwa ajili ya maziko.+ 13  Kwa kweli ninawaambia ninyi, kila mahali kwenye hii habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wote, jambo lenye mwanamuke huyu alifanya litasemwa pia ili kumukumbuka.”+ 14  Kisha mumoja wa wale Kumi na Mbili (12), ule mwenye aliitwa Yuda Iskariote,+ akaenda kwa wakubwa wa makuhani+ 15  na kusema: “Mutanipatia nini ili nimusaliti kwenu?”+ Wakasikilizana kumupatia vipande makumi tatu (30) vya feza.+ 16  Basi, tangu wakati huo, akaendelea kutafuta nafasi ya muzuri ya kumusaliti. 17  Siku ya kwanza ya Mikate Yenye Haina Chachu,+ wanafunzi wakakuja mahali Yesu alikuwa, na kusema: “Ni mahali gani unataka tukutayarishie ukule Pasaka?”+ 18  Akasema: “Muende katika muji kwa Fulani-wa-fulani na mumuambie, ‘Mwalimu anasema: “Wakati wangu wenye uliwekwa umekaribia; nitafanya sikukuu ya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako.”’” 19  Basi wanafunzi wakafanya kama vile Yesu aliwaagiza, na wakafanya matayarisho ya Pasaka. 20  Wakati ilikuwa mangaribi,+ Yesu alikuwa amekaa kwenye meza pamoja na wale wanafunzi kumi na mbili (12).+ 21  Wakati walikuwa wanakula, akasema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, mumoja wenu atanisaliti.”+ 22  Wakahuzunika sana kwa sababu ya jambo hilo, na kila mumoja wao akaanza kumuambia: “Bwana, je, ni mimi?” 23  Akawajibu: “Ule mwenye anatia mukono wake katika bakuli pamoja na mimi ni yeye atanisaliti.+ 24  Kwa kweli, Mwana wa binadamu anaenda zake, kama vile iliandikwa juu yake, lakini ole+ wake ule mutu mwenye anamusaliti Mwana wa binadamu!+ Ingekuwa muzuri zaidi kwa mutu huyo kama hangezaliwa.”+ 25  Yuda, mwenye alikuwa karibu kumusaliti, akajibu: “Rabi, je, ni mimi?” Yesu akamuambia: “Wewe mwenyewe umesema.” 26  Wakati waliendelea kula, Yesu akakamata mukate, na kisha kutoa baraka, akauvunja,+ akaupatia wanafunzi na kusema: “Mukamate, mukule. Huu unamaanisha mwili wangu.”+ 27  Na akakamata kikombe, akatoa shukrani, na kuwapatia, na kusema: “Mukunywe ninyi wote divai yenye kuwa ndani,+ 28  kwa maana hii inamaanisha ‘damu yangu+ ya agano,’+ yenye itamwangwa kwa ajili ya wengi+ kwa musamaha wa zambi.+ 29  Lakini ninawaambia ninyi: Sitakunywa tena divai hii ya muzabibu hata kidogo mupaka ile siku nitaikunywa ikiwa mupya pamoja na ninyi katika Ufalme wa Baba yangu.”+ 30  Mwishowe, kisha kuimba sifa,* wakatoka na kuenda kwenye Mulima wa Mizeituni.+ 31  Kisha Yesu akawaambia: “Ninyi wote mutakwazika usiku huu kwa sababu ya mambo yenye yatanipata, kwa maana imeandikwa: ‘Nitapiga muchungaji, na kondoo wa kundi watatawanyika.’+ 32  Lakini kisha kufufuliwa, nitawatangulia kuingia Galilaya.”+ 33  Lakini Petro, akajibu na kumuambia: “Hata kama wengine wote wanakwazika kwa sababu ya mambo yenye yatakupata, mimi sitakwazika hata kidogo!”+ 34  Yesu akamuambia: “Kwa kweli ninakuambia, usiku huu, mbele jogoo awike, utanikana mara tatu (3).”+ 35  Petro akamuambia: “Hata nikilazimika kufa pamoja na wewe, sitakukana hata kidogo.”+ Wale wanafunzi wengine wote wakasema vilevile. 36  Halafu Yesu akakuja nao mahali kwenye kunaitwa Getsemane,+ na akaambia wanafunzi: “Mukae hapa, wakati mimi ninaenda pale ili kusali.”+ 37  Na akachukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kuvurugika sana.+ 38  Kisha akawaambia: “Nimehuzunika* sana, kiasi cha kufa. Mukae hapa na muendelee kukesha pamoja na mimi.”+ 39  Na akaenda mbele kidogo, akapiga magoti na akainama mupaka chini, na kusali:+ “Baba yangu, kama inawezekana, kikombe hiki+ kipite mbali na mimi. Hata hivyo, hapana kama vile mimi ninapenda, lakini kama vile wewe unapenda.”+ 40  Akarudia kwa wanafunzi, akawakuta wamelala usingizi, na akamuambia Petro: “Je, hamungeweza kukesha pamoja na mimi hata kwa saa moja?+ 41  Muendelee kukesha+ na kusali bila kuacha,+ ili musiingie katika jaribu.+ Kwa kweli, roho inataka* lakini mwili ni muzaifu.”+ 42  Akaenda tena mara ya pili na kusali: “Baba yangu, kama haiwezekane kikombe hiki kipite mbali bila mimi kukikunywa, acha mapenzi yako yatendeke.”+ 43  Na akakuja tena na kuwakuta wamelala, kwa maana macho yao yalikuwa mazito. 44  Basi akawaacha, akaenda tena na kusali kwa mara ya tatu (3), na kusema maneno yaleyale. 45  Kisha akarudia kwenye wanafunzi wake walikuwa na kuwaambia: “Wakati kama huu ninyi munalala usingizi na kupumuzika! Muangalie! Saa imekaribia ya Mwana wa binadamu kusalitiwa katika mikono ya watenda-zambi. 46  Musimame tuende. Muangalie! Musaliti wangu amekaribia.” 47  Wakati alikuwa angali anasema, angalia! Yuda, mumoja wa wale Kumi na Mbili (12), akakuja pamoja na watu wengi sana wenye walikuwa na panga na magongo;* walikuwa wametumwa na wakubwa wa makuhani na wazee wa watu.+ 48  Basi musaliti wake alikuwa amewapatia alama, akisema: “Mutu yeyote mwenye nitabusu, ni yeye; mumukamate na kumufunga.” 49  Akaenda moja kwa moja mupaka kwa Yesu na kusema: “Jambo Rabi!” kisha akamubusu kwa upole wote.* 50  Lakini Yesu akamuambia: “Mwenzangu, umekuja kufanya nini hapa?”+ Kisha wakakuja, wakamukamata Yesu na kumufunga. 51  Lakini angalia! mumoja wa wale wenye walikuwa pamoja na Yesu akanyoosha mukono wake na kuchomoa upanga wake, akamupiga mutumwa wa kuhani mukubwa na kumukata sikio.+ 52  Kisha Yesu akamuambia: “Rudisha upanga wako mahali pake,+ kwa maana wote wenye wanatumikisha upanga watakufa kwa upanga.+ 53  Ao unawaza siwezi kuomba Baba yangu anipatie sasa hivi malejioni* zaidi ya kumi na mbili (12) ya malaika?+ 54  Lakini nikifanya vile, Maandiko yenye kusema kuwa mambo haya yanapaswa kutendeka, yatatimizwa namna gani?” 55  Wakati huo Yesu akaambia wale watu wengi: “Je, mumekuja kunikamata mukiwa na panga na magongo* kama vile munakuja kumukamata munyanganyi? Kila siku nilikuwa ninakaa katika hekalu nikifundisha,+ lakini hamukunikamata na kunifunga.+ 56  Lakini yote haya yametokea ili kutimiza mambo yenye manabii waliandika.”*+ Halafu wanafunzi wote wakamuacha na kukimbia.+ 57  Wale wenye walimukamata Yesu na kumufunga wakamupeleka kwa Kayafa+ kuhani mukubwa, kwenye waandishi na wazee walikuwa wamekusanyika pamoja.+ 58  Lakini Petro akaendelea kumufuata kwa mbali, mupaka kwenye kiwanja cha kuhani mukubwa, na kisha kuingia ndani, akakaa pamoja na watumishi wa nyumba ili aone mambo yatakuwa namna gani.+ 59  Sasa wakubwa wa makuhani na Sanhedrini yote walikuwa wanatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu ili wamuue.+ 60  Lakini hawakupata ushuhuda wowote, hata kama mashahidi wengi wa uongo walijitokeza.+ Kisha wakati fulani, mashahidi wawili wakajitokeza 61  na kusema: “Mutu huyu alisema, ‘Ninaweza kubomoa hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku tatu (3).’”+ 62  Kwa hiyo kuhani mukubwa akasimama na kumuambia: “Haujibu hata neno moja? Watu hawa wanashuhudia nini juu yako?”+ 63  Lakini Yesu akaendelea kukaa kimya.+ Basi kuhani mukubwa akamuambia: “Ninakuapisha mbele ya Mungu mwenye kuishi utuambie kama wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu!”+ 64  Yesu akamuambia: “Wewe mwenyewe umesema. Lakini ninawaambia ninyi: Kuanzia sasa mutaona Mwana wa binadamu+ akiwa amekaa kwenye mukono wa kuume wa nguvu,+ na akikuja juu ya mawingu ya mbinguni.”+ 65  Kisha kuhani mukubwa akapasua nguo zake za inje, na kusema: “Amemutukana Mungu! Je, tuko na lazima ya mashahidi wengine zaidi? Muone! Sasa mumesikia matukano juu ya Mungu. 66  Munafikiri nini?” Wakajibu: “Anastahili kufa.”+ 67  Kisha wakamutemea mate kwenye uso+ na kumupiga ngumi.+ Wengine wakamupiga makofi kwenye uso,+ 68  na kusema: “Tutolee unabii, wewe Kristo. Ni nani alikupiga?” 69  Sasa Petro alikuwa amekaa inje katika kiwanja, na mutumishi fulani mwanamuke akamukaribia na kusema: “Wewe pia ulikuwa pamoja na Yesu Mugalilaya!”+ 70  Lakini akakana mbele yao wote, na kusema: “Sijue unataka kusema nini.” 71  Wakati alienda kwenye muingilio wa kiwanja, kijana mwingine mwanamuke akamuona na kuambia wale wenye walikuwa pale: “Mutu huyu alikuwa pamoja na Yesu Munazareti.”+ 72  Akakana tena, na akaapa: “Simujue mutu huyo!” 73  Kisha wakati kidogo wale wenye walikuwa wanasimama karibu wakakuja na kumuambia Petro: “Hakika wewe pia ni mumoja wao, kwa maana, kwa kweli, namna yako ya kusema inakushitaki.” 74  Kisha akaanza kulaani na kuapa: “Sijue mutu huyo!” Na mara moja jogoo akawika. 75  Na Petro akakumbuka maneno haya yenye Yesu alikuwa amesema: “Mbele jogoo awike, utanikana mara tatu (3).”+ Basi akaenda inje na kulia kwa uchungu.

Maelezo ya Chini

Ao “wakati alikuwa anakaa kwenye meza.”
Ao “zaburi.”
Ao “Nafsi yangu imehuzunika.”
Ao “inapenda.”
Gongo ni fimbo yenye kuvimba kwenye mwisho wake mumoja.
Ao “wororo.”
Katika jeshi la Roma, lejioni ilikuwa kikundi kikubwa cha maaskari karibu 4000 mupaka 6000.
Gongo ni fimbo yenye kuvimba kwenye mwisho wake mumoja.
Ao “maandiko ya manabii.”