Injili mar Luka 8:1-56

  • Mon ma ne wuotho gi Yesu (1-3)

  • Ngero mar jachuoyo (4-8)

  • Gimomiyo Yesu ne tiyo gi ngeche (9, 10)

  • Ilero ngero mar jachuoyo (11-15)

  • Taya ok um gi gimoro (16-18)

  • Min Yesu kod owetene (19-21)

  • Yesu okueyo yamo mager (22-25)

  • Yesu oyie ne jochiende mondo odonj e anguche (26-39)

  • Nyar Jairo; dhako moro mulo nanga Yesu ma oko (40-56)

8  Kinde matin bang’e, nowuotho e dala ka dala kod gweng’ ka gweng’ koyalo kendo kolando wach maber mar Pinyruodh Nyasaye.+ To ji Apar Gariyoka ne ni kode,  kaachiel gi mon moko ma ne osechang ka ne ogol jochiende kod tuoche kuomgi. Mon-go ne gin: Maria ma niluongo ni Magdalina,* ma jochiende abiriyo nowuok kuome;  Joana+ ma chi Chuza, jal ma ne ochung’ ne od Herode; Susana; kod mon mamoko mang’eny ma ne tiyonegi gi gigegi.+  Koro ka oganda mang’ongo nochokore moriwo jo ma ne odhi ire kowuok e dala ka dala, nowuoyo kotiyo gi ngero niya:+  “Jachuoyo moro nowuok mondo ochuo kodhi. To sa ma nochuoyo, moko ne olwar e bath yo mi ne onyon-gi kendo winy mag polo nochamogi.+  Moko ne olwar e lwanda to bang’ twi ne gitwo nikech lowo ne ok ng’ich.+  Moko ne olwar e kuthe, kendo kuthe ma nodongo kodgigo nothung’ogi.+  Moko to ne olwar e lowo maber kendo bang’ twi, ne ginyago olemo nyadi 100.”+ Sa ma nowacho wechegi, nokok niya: “Ng’at ma nigi it ma winjo mondo owinji.”+  Jopuonjrene nopenje tiend ngerono+ 10  mi nodwokogi niya: “Un osemiu rieko mar ng’eyo weche moum mag Pinyruodh Nyasaye, to kuom jo modong’, wechego gin mana ngeche,+ mondo eka kata gineno to ginen kayiem nono, kendo kata ka giwinjo, to wach kik donjnegi.+ 11  Koro tiend ngerono e ma: Kodhi en wach Nyasaye.+ 12  Mago ma ne olwar e bath yo e jogo mosewinjo wach kae to Jachien biro, kendo ogolo wachno ei chunygi eka mondo kik giyie mi oresgi.+ 13  Mago ma ne olwar e lwanda e jo ma kosewinjo wachno, girwakogo gi mor, to gionge gi mise. Giyie kuom kinde to e ndalo tem, gilwar.+ 14  To mago ma ne olwar e kuthe, magi e jo ma kosewinjo wach, to parruok, gi mwandu,+ kod mor mag ngimani+ galogi, kendo gigo thung’ogi chuth ma ok ginyag gimoro motegno maber.+ 15  To mago ma ne olwar e lowo maber, e jo ma bang’ winjo wachno gi chuny malong’o kendo maber,+ gisiko kode kendo ginyago olemo ka ginano.+ 16  “Onge ng’at ma kosemoko taya to oume gi gimoro kata okete e bwo otanda. Kar mano, okete e wi gir chungo taya mondo jo ma donjo one ler.+ 17  Nimar onge gima opandi ma ok bi fwenyore, kata gima oum ma ok bi ng’ere kendo ma ok bi wuok e lela.+ 18  Kuom mano, chikuru itu maber mondo uwinj gima iwachonu nikech ng’at ma nigo ibiro medi,+ to ng’at ma ongego, kata mana moparo ni en-gono ibiro maye.”+ 19  Koro min mare gi owetene nobiro ire,+ to ne ok ginyal chopo machiegni kode nikech oganda ne thoth.+ 20  Omiyo, ne oorne wach niya: “Minu kod oweteni ochung’ oko ka gidwaro neni.” 21  En nodwokogi kama: “Minena kod owetena gin jogi eki ma winjo wach Nyasaye kendo timo.”+ 22  Chieng’ moro, ne odonjo e yie ka en kod jopuonjrene mokonegi kama: “Wadhiuru loka nam.” Omiyo, ne giwuok.+ 23  To sa ma ne gin e yie gidhi, nindo notere. Eka yamo maduong’ mager nobiro e nam kendo pi nochako pong’onegi yie, mi ne gin e masira.+ 24  Omiyo, ne gidhi ire mi gichiewe ka giwachone niya: “Japuonj, Japuonj, wachiegni tho!” Eka ne oa malo mochogo yamono kod apaka mi ne gichok kendo nam ne okue.+ 25  Eka nopenjogi kama: “Ere yieu?” To ne gibedo maluor ahinya mi gihum nono ka giwacho e kindgi niya: “Jali en ng’a gadier? Nimar ochiko kata mana yamo kod pi to giwinje.”+ 26  Eka ne gigowo e gweng’ mar Jo-Gerasi+ man loka momanyore gi Galili. 27  Sa ma Yesu nowuok e yie, ng’at moro ma ne nigi jochiende noa e dalano moromo kode. Kuom ndalo mogwaro, ne pok orwako law, kendo ne odak kar liete to ok e ot.+ 28  Ka noneno Yesu, nokok mi opodho piny e nyime mowacho gi dwol maduong’ niya: “En wach mane ma in-go koda, Yesu Wuod Nyasaye Mamalo Chutho? Asayi kik isanda.”+ 29  (Nimar Yesu nosebedo ka chiko jachiendno mondo oa kuom ng’atno. Jachiendno nosebedo ka make matek nyading’eny*+ kendo nosetue ng’atno nyadinwoya gi nyororo kod rateke ka irite. To nojaturo gik motueyego kae to jachiendno miyo odhi kuonde mabor gi kama ji odakie.) 30  Yesu nopenje niya: “Nyingi ng’a?” Nodwoko kama: “Lijion,”* nimar jochiende mang’eny noyudo osedonjo kuom ng’atno. 31  Kendo ne gisiko ka gisaye ni kik ochikgi mondo gidhi gidonj e bur matut ma onge giko.*+ 32  Koro ne nitie kueth moro maduong’ mar anguche+ ma ne kwayo kanyo e got, omiyo ne gisaye mondo oyienegi gidhi gidonj e anguchego, mi noyienegi.+ 33  Eka jochiendego nowuok kuom ng’atno mi ne gidonjo e anguchego kendo kuethno noringo matek nyaka e geng nam mi ne ginyumore e nam kendo ne githo ei pi. 34  To ka jokwath noneno gima nosetimoreno, ne giringo mi gitero wach e dala kod gwenge mokiewo kode. 35  Eka ji nowuok e dalano mondo gine gima nosetimore. Ne gibiro ir Yesu mi giyudo ng’at ma jochiende nosea kuomeno ka koro oserwakore, pache long’o kendo obet e tiend Yesu, mi luoro nomakogi. 36  Jo ma noseneno mano noluwonegi kaka nosechang ng’at ma ne nigi jachienno. 37  Omiyo, oganda duto moa e alwora mar Jo-Gerasi nosayo Yesu mondo owuog oa e kindgi nikech ne gin gi luoro maduong’. Eka noidho yie mondo odhi. 38  Kata kamano, ng’at ma jochiende nosea kuomeno ne siko ka saye mondo kik oweye, to nokwero ng’atno niya:+ 39  “Dog pacho, kendo idhi nyime wacho gik ma Nyasaye osetimoni.” Omiyo, nodhi kolando kuonde duto e dalano mangima gik ma Yesu nosetimone. 40  Ka Yesu noduogo, oganda norwake e yo mang’won nimar giduto ne girite.+ 41  To ng’at moro ma nyinge Jairo nobiro; ng’atno ne en jatelo ma ne tayo e sunagogi. Nopodho e tiend Yesu kendo nosaye mondo odhi e ode+ 42  nikech nyare achiel kende* ma ne hike dirom 12 ne chiegni tho. Sa ma Yesu ne dhi, oganda ne othung’e koni gi koni. 43  Koro ne nitie dhako moro ma rembe nosebedo ka chuer+ kuom higni 12, to pok noyudo chang kuom ng’ato ang’ata.+ 44  Nodhi ir Yesu gi ka ng’eye kendo nomulo riak nangane ma oko+ mi gikanyono remo ma ne osebedo ka wuok kuome ne ochok. 45  Omiyo, Yesu nopenjo kama: “En ng’ano momula?” Giduto ne gikwer, to Petro nodwoko niya: “Japuonj, oganda olwori kendo githung’i koni gi koni.”+ 46  To Yesu nowacho kama: “Nitie ng’at momula nimar afwenyo ni teko+ owuok kuoma.” 47  Ka dhakono noneno ni osefwenye, nosudo kokirni mopodho e nyim Yesu, kendo nohulo e nyim ji duto gimomiyo nomulo Yesu kod kaka nochango gikanyono. 48  To Yesu nokone niya: “Nyarwa, yieni osechangi. Dhi gi kuwe.”+ 49  Ka pod nowuoyo, ng’at moro ma noa e dala jatelono nobiro ka wacho niya: “Nyari osetho; kik idhi nyime chando Japuonj.”+ 50  Bang’ winjo mano, Yesu nodwoke kama: “Kik iluor, nyis mana ni in gi yie, to ibiro res nyari.”+ 51  Ka nochopo e ot, ne ok oyie mondo ng’ato odonj kode mak mana Petro, gi Johana, gi Jakobo, kod wuon nyakono, gi min mare. 52  To ji duto ne ywak ka gigoyo korgi ka gikuyo. Omiyo, Yesu nowacho kama: “Weuru ywak+ nimar ok otho, to onindo.”+ 53  Eka ne gichako nyiere ka gijare nikech ne ging’eyo ni nosetho. 54  To nomako lwet nyakono mowachone niya: “Nyathi, a malo!”+ 55  Eka muche*+ noduogo kendo noa malo gikanyono,+ mi Yesu nochiko mondo omiye gimoro ocham. 56  Jonyuolne ne mor sidang’, to nochikogi ni kik gihul ne ng’ato gima nosetimore.+

Weche Moler Piny

Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.
Kata nyalo bedo, “nosechande kuom kinde malach.”
Lijion ne en kidieny maduong’ie moloyo e oganda lweny mar Rumi. Ka eri ochung’ ne kwan mang’ongo.
Kata, “abiso.” Som Tiend Weche.
Kata, “nyathine achiel kende.”
Kata, “much ngimane.”