Injili mar Luka 5:1-39

  • Omak rech e yor hono; jopuonjre mokwongo (1-11)

  • Ochang jadhoho (12-16)

  • Yesu chango ng’at ma nigi tuo mar abach (17-26)

  • Yesu luongo Lawi (27-32)

  • Penjo e wi tueyo chiemo (33-39)

5  Chieng’ moro ka noyudo ochung’ e bath nam Genesaret,* oganda nothung’e koni gi koni ka giwinjo wach Nyasaye.+  Eka noneno yiedhi ariyo ma nosegowo e bath nam, to jolupo nosewuok e igi kendo ne gilwoko gognigi.+  Noidho achiel kuom yiedhigo, ma ne en mar Simon, mi nokwaye ni ochwale gi ka i nam matin. Eka nobet piny mochako puonjo oganda ka en e yie.  Ka nosetieko wuoyo, nonyiso Simon niya: “Chwalri gi iye kama tut kendo ubol gogniu mondo umak rech.”  To Simon nodwoke kama: “Japuonj, ne wachandore otieno mangima to ne ok wamako gimoro.+ Kata kamano, nikech iwacho, abiro bolo gogni.”  Ka ne gitimo mano, ne gimako rech mang’eny ahinya. Kendo gognigi nochako yiech.+  Omiyo, ne gifwayo ne jowetegi ma ne ni e yie machielo mondo obi okonygi, mi ne gibiro kendo ne gipong’o yiedhi ariyogo mi yiedhigo nochako nimo.  Bang’ neno mano, Simon Petro nogoyo chonge piny e nyim Yesu kowacho niya: “Ruoth, a kuoma, nikech an jaricho.”  En kaachiel gi ji duto ma ne ni kode ne gihum nikech rech ma ne gimako. 10  Kamano bende e kaka nobedo kuom Jakobo gi Johana yawuot Zebedi+ ma noriwo ohandgi mar mako rech gi Simon. To Yesu nowacho ne Simon kama: “Kik iluor. Chakre sani ibiro mako ji ka gingima.”+ 11  Omiyo, ne giduoko yiedhigo e dho wath mi giweyo gik moko duto, kendo ne giluwe.+ 12  Chieng’ moro Yesu ne ni e dala moro ma ne nitie ng’at moro ma dhoho osaso dende. Ka noneno Yesu, nopodho piny auma kosaye niya: “Ruoth, kidwaro, to mi abed maler.”+ 13  Omiyo, norieyo bade momule kowachone kama: “Ee, adwaro! Bed maler.” Gikanyono, dhoho noa kuome.+ 14  Nochiko jalo ni kik owach ne ng’ato wachno to nokone niya: “Dhi inyisri e nyim jadolo, kendo nikech koro iler, ichiw gik ma Musa nochiko+ mondo mano ochiwnegi neno.”+ 15  Humbe nomedo mana landore, kendo oganda maduong’ ne chokorega mondo giwinje, kendo mondo ochangnegi tuochegi.+ 16  Kata kamano, nojadhi e thim mondo olem. 17  Chieng’ moro ka nopuonjo, Jo-Farisai gi jopuonj mag Chik ma noyudo obiro koa e gwenge duto mag Galili gi Judea kod Jerusalem nobet kanyo; kendo Jehova* nomiye teko mondo ochang ji.+ 18  Jomoko noting’o ng’at moro ma ne nigi tuo mar abach e otanda, kendo ne gitemo rwake e ot mondo gikete e nyim Yesu.+ 19  To ka ne ok giyudo yo ma ginyalo donjogo iye nikech oganda ne thoth, ne giidho malo e wi tado, mi bang’ walo kamoro e tado, ne gilore ka en e otanda e kind jo ma ne ni e nyim Yesu. 20  Ka Yesu noneno yiegi, nowacho kama: “Omera, richoni oweni.”+ 21  Eka jondiko gi Jo-Farisai nopenjore ka giwacho niya: “Ng’atni en ng’at manade mochayo Nyasaye kama? En ng’ano ma nyalo weyo ne ji richo mak mana Nyasaye?”+ 22  Nikech Yesu nong’eyo pachgi, nodwokogi kama: “Ang’o mupenjoru ei chunyu? 23  Mane mayot? Wacho ni, ‘Richoni oweni,’ koso wacho ni, ‘Chung’ mondo iwuothi’? 24  Kata kamano, mondo mi ung’e ni Wuod dhano nigi teko e piny mar weyo ne ji richo—” nowacho ne jatuono niya: “Awachoni ni, Chung’ ikaw otandani kendo idhi dalani.”+ 25  Eka jatuono noa malo e nyimgi, mokawo otandane, mi nodhi e dalane komiyo Nyasaye duong’. 26  Kendo mor gi ilo nomakogi giduto, mi ne gipako Nyasaye kendo luoro nomakogi ka giwacho niya: “Kawuononi waseneno gik miwuoro!” 27  Bang’ mano, nowuok moneno jasol osuru moro ma nyinge Lawi kobet e ofis mar osuru, mowachone kama: “Bed jalupna.”+ 28  Jalo noweyo gik moko duto chien, moa malo kendo nochako luwe. 29  Eka Lawi noloso ne Yesu nyasi maduong’ e ode, kendo ne nitie oganda maduong’ moriwo josol osuru kod jomoko ma ne ni kodgi ka gichiemo.+ 30  Nikech mano, Jo-Farisai kod jondiko maggi ne ong’ur ne jopuonjrene niya: “Ang’o momiyo uchiemo kendo umetho gi josol osuru kod joricho?”+ 31  Yesu nodwokogi kama: “Jo mangima ok dwar laktar, to jo matuo e ma dwaro.+ 32  Asebiro mondo aluong, ok jo ma kare, to joricho mondo mi gilok chunygi.”+ 33  Ne giwachone niya: “Jopuonjre Johana ne tueyoga chiemo kendo lamo ka gisayo matek, kendo mano e kaka jopuonjre mag Jo-Farisai bende jotimo, to jopuonjreni to chiemo kendo gimetho.”+ 34  Yesu nodwokogi kama: “Ok unyal miyo osiepe wuon kisera otue chiemo ka pod wuon kisera ni kodgi, be mano nyalore? 35  To ndalo biro ma ibiro gol wuon kisera+ oa kuomgi; eka e ndalogo ginitue.”+ 36  Bende, nogoyonegi ngero moro kama: “Onge ng’at ma ng’ado nanga manyien kae to obawogo nanga moti. Kotimo kamano, to law manyienno biro yieche, kendo rabaw moa e nanga manyienno ok bi winjore gi nanga motino.+ 37  Bende, onge ng’at ma keto divai manyien e chupni pien moti. Kotimo kamano to divai manyien biro baro chupnigo kendo pukore. 38  To divai manyien nyaka ket e chupni pien manyien. 39  Onge ng’at ma kosemadho divai machon to obiro dwaro manyien, nimar owacho ni, ‘Machon e ma ber moloyo.’”

Weche Moler Piny

Tiende ni, Nam Galili.