Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

PENJO MAR 18

Ere Kaka Inyalo Sudo Machiegni gi Nyasaye?

“A Nyasaye, ji duto nobi iri nimar in e Jawinj lamo.”

Zaburi 65:2

“Gen Jehova gi chunyi duto, kendo kik igen kuom riekoni iwuon. Gen kuome e yoreni duto, eka enomi yoreni oriere tir.”

Ngeche 3:5, 6

“Ka ng’ato ong’eyi, in Nyasaye makende mar adier kod jal ma ne ioro Yesu Kristo, to en gi ngima ma nyaka chieng’.”

Johana 17:3

‘Kuom adier Nyasaye ok bor gi ng’ato ka ng’ato kuomwa.’

Tich Joote 17:27

“Ma e lamona kinde duto, ni herau osik ka medore moloyo, kendo ubed gi ng’eyo malong’o kod nyalo mar pogo weche e yo makare.”

Jo-Filipi 1:9

“Ka nitiere ng’ato e kindu mochando rieko, osik kokwayo Nyasaye, nimar Nyasaye chiwo rieko ne ji duto e yo mogundho ma ok omany ketho kuom ng’ato, kendo enomiyego.”

Jakobo 1:5

“Suduru machiegni gi Nyasaye to en bende nosud iru. Pwodhuru lweteu obed maler un joricho, kendo pwodhuru chunyu un jo ma bagni e paro ariyo.”

Jakobo 4:8

“Tiend hero Nyasaye e ma, ni waluw chikene; to chikene ok tek luwo.”

1 Johana 5:3