Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

PENJO MAR 6

Ang’o ma Muma Nokoro e Wi Mesia?

WACH MA NOKOR

“In Bethlehem Efratha, . . . kuomi e ma ng’at ma noloch e Israel nowuogie.”

Mika 5:2

KAKA NOCHOPO

“Ka nosenyuol Yesu e Bethlehem ma Judea e ndalo Ruoth Herode, jokor wach ma tiyo gi sulwe moa yo Ugwe nobiro Jerusalem.”

Mathayo 2:1

WACH MA NOKOR

“Gipogore lepa e kindgi, kendo gigoyo ombulu ne nangana.”

Zaburi 22:18

KAKA NOCHOPO

“Koro ka askeche noseguro Yesu e yath, ne gikawo lepe ma oko mi gipogo ding’wen . . . Kata kamano, nanga ma iyeno ne onge gi ka ma oriwego, nikech nolos borne wuok malo nyaka piny. Omiyo, ne giwacho e kindgi niya: ‘Kik wayieche, to wagone ombulu eka wang’e ni obiro bedo mar ng’a.’”

Johana 19:23, 24

WACH MA NOKOR

“Orito chokene duto, ma kata achiel kuomgi ok otur.”

Zaburi 34:20

KAKA NOCHOPO

“Ka ne gibiro ir Yesu, ne giyudo kosetho, mi ne ok gituro tiendene.”

Johana 19:33

WACH MA NOKOR

“Ne ochuoye nikech richowa.”

Isaya 53:5

KAKA NOCHOPO

“Achiel kuom askechego ne ochwoyo ng’et Yesu gi tong’ kendo remo gi pi nowuok kuome gie sano.”

Johana 19:34

WACH MA NOKOR

“Eka ne gichula fedha 30.”

Zekaria 11:12, 13

KAKA NOCHOPO

“Eka achiel kuom ji Apar Gariyoka, miluongo ni Judas Iskariot, ne odhi ir jotend-jodolo mi nopenjogi kama: ‘Ang’o ma ubiro miya mondo andhognugo? ’ Ne gisingone fedha 30.”

Mathayo 26:14, 15; 27:5