Injili mar Luka 9:1-62

 • Onyis ji Apar Gariyo kaka onego gilendi (1-6)

 • Herode parore nikech Yesu (7-9)

 • Yesu pidho ji 5,000 (10-17)

 • Petro fwenyo Kristo (18-20)

 • Ikoro tho mar Yesu (21, 22)

 • Bedo japuonjre Yesu madier (23-27)

 • Kit Yesu lokore (28-36)

 • Ochang wuoyi ma nigi jachien (37-43a)

 • Ikoro tho mar Yesu kendo (43b-45)

 • Jopuonjre yware e wi ng’at maduong’ie moloyo (46-48)

 • Ng’at ma ok kwedwa en ng’atwa (49, 50)

 • Jogweng’ moro e Samaria odagi rwako Yesu (51-56)

 • Kaka ng’ato nyalo bedo jalup Yesu (57-62)

9  Kendo noluongo ji Apar Gariyoka mi omiyogi teko mar golo jochiende+ duto kod nyalo mar chango tuoche.+  Eka noorogi mondo giyal wach Pinyruodh Nyasaye kendo gichang ji,  mi nowachonegi niya: “Kik uting’ gimoro ne wuoth, kata luth, kata ofuk chiemo, kata makate, kata pesa; bende kik ubed gi lewni ariyo.+  To ka udonjo e ot moro, beduru kanyo nyaka ua.+  To ka ma ji ok orwakoue, sa ma uwuok e dalano, teng’uru buch tiendeu mondo mano ochiwnegi neno.”+  Eka ne giwuok mi gichako wuotho e gwenge duto mag alworano ka gilando wach maber kendo ka gichango ji.+  Koro, Herode* ma ne en jatelo mar alworano nowinjo wach gik moko duto ma ne timore, mi noparore ahinya nimar jomoko ne wacho ni Johana ne osechier,+  to jomoko ne wacho ni Elija ofwenyore, moko to ne wacho ni achiel kuom jonabi machon osechier.+  Herode nowacho kama: “Nang’ado wi Johana.+ Kare ng’at ma iwuoyo kuomeni en ng’a?” Omiyo, nomanyo kaka nonyalo neno Yesu.+ 10  Ka joote noduogo, ne giwacho ne Yesu gik moko duto ma ne gisetimo.+ Eka nokawogi modhi kodgi kar kendgi e dala miluongo ni Bethsaida.+ 11  Kata kamano, oganda noluwe nikech ne ging’eyo wachno. Norwakogi mang’won mochako puonjogi e wi Pinyruodh Nyasaye, kendo nochango jo ma ne tuore.+ 12  Koro piny nochako yuso. Omiyo, ji Apar Gariyoka nobiro mowachone niya: “Gony oganda mondo gidhi e gwenge gi mier man machiegni eka giyud kar nindo kod gik ma dwarore, nimar kae wan mabor gi kama ji odakie.”+ 13  En to nowachonegi kama: “Migiuru gima ginyalo chamo.”+ Ne gidwoke niya: “Wan mana gi makate abich kod rech ariyo kende, mana ka po ni wadhi mi wang’iewo chiemo ne jogi duto.” 14  Ne nitie chwo 5,000 kama. To nowacho ne jopuonjrene niya: “Nyisgiuru gibed piny ji piero abich-abich.” 15  Ne gitimo kamano mi ji duto nobet piny. 16  Koro nokawo makate abichgo kod rech ariyogo, mi nong’iyo malo e polo kendo noguedhogi. Eka nong’ingogi mochako miyogi jopuonjrene mondo gimi oganda ocham. 17  Omiyo, ji duto nochiemo mi giyieng’ kendo ne gichoko okepni 12 mag ng’injo ma nodong’.+ 18  Bang’e ka noyudo olemo ka en kende, jopuonjrene nobiro ire mi nopenjogi niya: “Oganda wacho ni an ng’a?”+ 19  Ne gidwoke kama: “Johana Jabatiso, to moko ni Elija, to pod moko wacho ni in achiel kuom jonabi machon mosechier.”+ 20  Eka nopenjogi niya: “Un to uwacho ni an ng’a?” Petro nodwoke kama: “In e Kristo mar Nyasaye.”+ 21  Eka nokwerogi matek ni kik ginyis ng’ato wachno,+ 22  kae to nowacho kama: “Wuod dhano nyaka kal e sand mang’eny, kendo jodongo, gi jotend-jodolo, kod jondiko biro kwede, kendo ibiro nege+ kae to e odiechieng’ mar adek ibiro chiere.”+ 23  Eka nomedo wachonegi giduto niya: “Ka ng’ato dwaro luwa, to okwerre owuon+ kendo oting’ yadh-sandne* pile ka pile, kae to odhi nyime luwa.+ 24  Nimar ng’at ma dwaro reso ngimane nolal ngimane, to ng’at molalo ngimane nikech an, mano e ng’at ma biro reso ngimane.+ 25  Kuom adier, ere ber ma ng’ato biro yudo konwang’o piny duto to olalo ngimane kata ohinyore?+ 26  Nimar ka ng’ato wiye kuot koda gi wechena, Wuod dhano bende wiye nokuod kode e kinde ma nobi e duong’ne kod mar Wuon mare gi mar malaike maler.+ 27  To adier awachonu ni nitie moko kuom jo ma ochung’ kae ma ok notho ka pok gineno Pinyruodh Nyasaye.”+ 28  Kuom adier, chiegni ndalo aboro bang’ wacho wechego, nokawo Petro gi Johana kod Jakobo mi oidho kodgi malo e got mondo olem.+ 29  To ka noyudo olemo, kit wang’e nolokore kendo nangane nobedo rachar ma rieny. 30  Ne nitie ji ariyo ma ne wuoyo kode; ne gin Musa gi Elija. 31  Ji ariyogo nofwenyore gi duong’ kendo ne gichako wuoyo kuom wuokne e piny, ma ne chiegni timorene Jerusalem.+ 32  Koro nindo nohewo Petro kod jo ma ne ni kode, to ka ne pachgi oduogo maber, ne gineno duong’ne.+ Bende, ne gineno ji ariyo kochung’ kode. 33  To sa ma ji ariyogo ne were kode, Petro nowacho ne Yesu niya: “Japuonj, otimore maber ni wan kae. Omiyo, we wager hembe adek, achiel mari, achiel mar Musa, to machielo mar Elija.” Kata kamano, ok nong’eyo gima nowacho. 34  Ka noyudo owacho wechegi, bor polo nochokore mochako umogi. To ka bor polono noumogi, ne gibedo maluor. 35  Eka dwol moro+ nowuok e bor polono ka wacho niya: “Ma Wuoda, jal ma oseyier.+ Winjeuru.”+ 36  Sa ma dwolno nowuoyo, ne gineno ka Yesu ni kende. Kata kamano, ne giling’ kendo ne ok gihulo ne ng’ato e ndalogo wach moro e wi gik ma ne gineno.+ 37  Kinyne ka ne gisea e got, noromo gi oganda mang’ongo.+ 38  Ng’at moro nokok matek ei ogandano niya: “Japuonj, asayi mondo ikony wuoda nimar en nyathina achiel kende.+ 39  Jachien moro makega kae to apoya nono oywak kendo ogwecho matek ka buoyo wuok e dhoge, kendo ok oweyega ka pok ohinye. 40  Ne asayo jopuonjreni mondo gigole, to ne ok ginyal.” 41  Yesu nodwoko kama: “Yaye un tieng’ ma onge yie kendo mobam,+ anabed kodu kendo nano kodu nyaka karang’o? Kel wuodino kae.”+ 42  To kata mana sa ma wuoyino ne sudo machiegni, jachiendno ne ogoye piny kendo nomiyo ogwecho matek. Kata kamano, Yesu nokwero jachiendno mi nochango wuoyino, kae to oduoke ne wuon mare. 43  Omiyo, giduto ne gihum nikech teko malich mar Nyasaye. Sa ma giduto pod ne gihum gi gik moko duto ma Yesu ne timo, nokone jopuonjrene niya: 44  “Chikuru itu malong’o kendo upar wechegi nimar Wuod dhano idhi ndhogi mi chiwe e lwet ji.”+ 45  To ne ok giwinj tiend gima nowacho nikech ne oumnegi wachno mondo kik giwinj tiende. Omiyo, ne giluor penje wachno. 46  Eka ne gichako yware ka gidwaro ng’eyo ni ng’ano maduong’ e kindgi.+ 47  Nikech Yesu nong’eyo paro manie chunygi, nokawo nyathi moro matin mochunge e bathe, 48  kae to nowachonegi kama: “Ng’at ma rwako nyathini nikech nyinga, orwaka an bende; kendo ng’at ma rwaka, orwako bende Jal ma ne oora.+ Nikech ng’at ma duokore piny e kindu, ng’atno e ng’at maduong’.”+ 49  Johana nodwoko kama: “Japuonj, ne waneno ng’at moro ka golo jochiende kotiyo gi nyingi, kendo ne watemo geng’e nikech ok owuoth kodwa.”+ 50  To Yesu nowachone niya: “Kik utem geng’e, nimar ng’at ma ok kwedu en ng’atu.” 51  Kaka ndalo ne medo kayo* machiegni mondo odhi e polo,+ noramo ni nyaka to odhi Jerusalem. 52  Omiyo, nooro jomoko mondo otelne kuno. Eka ne gidhi mi gidonjo e gweng’ moro mar Jo-Samaria mondo giikne gik moko. 53  Kata kamano, ne ok girwake+ nimar noramo ni nyaka to odhi Jerusalem. 54  Ka jopuonjre ma gin Jakobo gi Johana+ noneno mano, ne gipenje kama: “Ruoth, idwaro ni waluong mach oa e polo mondo otiekgi, koso?”+ 55  To Yesu nolokore mokwerogi. 56  Omiyo, ne gidhi e gweng’ mopogore. 57  Koro sa ma ne gin e yo ka gidhi, ng’at moro nowachone niya: “Abiro luwi kamoro amora midhiye.” 58  To Yesu nowachone kama: “Bwe nigi buchegi kendo winy manie polo nigi utegi, to Wuod dhano onge gi kama dopielie wiye.”+ 59  Eka nowacho ne ng’at machielo niya: “Bed jalupna.” Ng’atno nowachone kama: “Ruoth, yiena mondo adhi ayik wuora mondi.”+ 60  To Yesu nodwoke niya: “We jo motho+ oyik joggi motho, to in dhi iland Pinyruodh Nyasaye kuonde duto.”+ 61  To e ma pod ng’at machielo nowacho kama: “Abiro luwi Ruoth, to yiena adhi ago ne jodalawa oriti mondi.” 62  Yesu nokone kama: “Ng’at moseketo lwete e kwe-dhiang’ kae to ong’iyo gik man chien,+ ng’atno ok owinjore gi Pinyruodh Nyasaye.”+

Weche Moler Piny

Tiende ni, Herode Antipa. Som Tiend Weche.
Grik, “ndalone ne chiegni rumo.”