Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Puonj Manie Wach Nyasaye

KAKA INYALO YUDO NDIKO MORO E MUMA

Muma oting’o buge 66. Opog Muma e kidienje ariyo: Ndiko mag Dho-Hibrania (“Muma Machon”) kod Ndiko mag Dho-Grik mag Jokristo (“Muma Manyien”). Buk ka buk ma yudore e Muma opogi e sula kod kwan matindo. Ka ondik ndiko moro, namba mokwongo bang’ nying bugno ochung’ ne sula mare, kae to namba ma luwo ochung’ ne kwan matindo. Kuom ranyisi, Chakruok 1:1 tiende en Chakruok sula mokwongo, kwan matindo achiel.