Injili mar Luka 6:1-49

  • Yesu “e Ruodh Sabato” (1-5)

  • Ochang ng’at ma lwete oner (6-11)

  • Joote 12 (12-16)

  • Yesu puonjo kendo chango ji (17-19)

  • Mor kod lit (20-26)

  • Hero wasigu (27-36)

  • Weuru ng’ado bura (37-42)

  • Yath ing’eyo gi olemo monyago (43-45)

  • Ot moger maber; ot ma onge mise motegno (46-49)

6  Koro chieng’ sabato ka nokadho e puothe cham, jopuonjrene ne jako cham kendo ne gidunyogi e lwetegi+ kae to gichamo.+  Nikech mano, Jo-Farisai moko nopenjo kama: “Ang’o momiyo utimo gima chik odagi chieng’ Sabato?”+  To Yesu nodwokogi niya: “Pok usomo gima Daudi notimo ka en kaachiel gi joge ne gidenyo?+  Kaka nodonjo e od Nyasaye mi nomiye makate miketo e nyim Nyasaye mochamo, kae to nochiwo moko ne jo ma ne ni kode, ma en gima chik ok oyie ne ng’ato chamo, to mana jodolo kende?”+  Eka nowachonegi kama: “Wuod dhano e Ruodh Sabato.”+  Chieng’ sabato machielo,+ nodonjo e sunagogi mochako puonjo. To ne nitie ng’ato kanyo ma lwete korachwich ne oner.*+  Jondiko gi Jo-Farisai koro ne ng’iyo Yesu ahinya mondo gine ka be nodhi chango ng’ato chieng’ Sabato eka mondo giyud yo ma ne ginyalo donjonego.  Kata kamano, en nong’eyo pachgi,+ omiyo nowacho ne ng’at ma lwete ne onerno* niya: “A malo kendo ichung’ diere ka.” Mi jalo noa malo mochung’ kanyo.  Eka Yesu nokonegi kama: “Apenjou, be chik oyie ne ng’ato timo gima ber chieng’ Sabato koso timo gima rach? Reso ngima koso neko?”+ 10  Bang’ ng’iyogi giduto koni gi koni, nowacho ne ng’atno niya: “Rie lweti.” Mi notimo kamano kendo lweteno nochango. 11  Kata kamano, ne gibedo gi mirima mi gichako paro gima ne ginyalo timo ne Yesu. 12  Chieng’ moro, nowuok modhi e got mondo olem,+ kendo nosiko kuno otieno mangima kolamo Nyasaye.+ 13  Ka piny ne oru, noluongo jopuonjrene ire kendo noyiero 12 kuomgi, ma bende nomiyo nying ni joote:+ 14  Ne gin Simon, ma bende nomiyo nying ni Petro, gi Andrea owadgi, gi Jakobo, gi Johana, gi Filipo,+ gi Bathlomeo, 15  gi Mathayo, gi Thoma,+ gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon miluongo ni “jakinda,” 16  gi Judas wuod Jakobo, kod Judas Iskariot ma bang’e nolokore ja andhoga. 17  Mi ne olor kodgi kendo ne ochung’ kama opie, to ne nitie jopuonjrene mathoth kod oganda maduong’ ma nowuok Judea duto gi Jerusalem kod gwenge mag Tiro gi Sidon ma ne chiegni gi nam. Jogo nobiro winje kendo mondo ochanggi. 18  Kata mana jo ma jochiende ne chando, ne ochango. 19  To oganda duto ne manyo kaka ne ginyalo mule nimar teko ne wuok kuome+ kendo changogi giduto. 20  Nong’iyo jopuonjrene mochako wacho niya: “Jo mamor gin un jo ma odhier, nimar Pinyruodh Nyasaye+ en maru. 21  “Jo mamor gin un ma kech kayou sani, nikech ibiro yieng’u.+ “Jo mamor gin un ma uywak sani, nikech ununyier.+ 22  “Un jo mamor ka ji mon kodu,+ kendo ka ji riembou+ kendo gikwedou, kendo giketho nyingu nikech Wuod dhano. 23  Beduru mamor chieng’no kendo chikreuru gi ilo, nimar pok maru duong’ e polo. Gik ma kamago e ma kweregi ne jotimo ne jonabi.+ 24  “To yaye nobednu malit un jo ma nigi mwandu,+ nikech useyudo hoch maru chuth.+ 25  “Yaye nobednu malit un jo ma yieng’ sani, nikech unubed gi kech. “Yaye nobednu malit, un jo ma nyiero sani, nikech ubiro kuyo kendo ywak.+ 26  “Yaye nobednu malit ka ji duto wuoyo maber kuomu,+ nimar mano e kaka kweregi notimo ne jonabi mag miriambo. 27  “To un jo ma chiko itgi awachonu niya: Dhiuru nyime hero wasiku, ka utimo maber ne jo ma sin kodu,+ 28  ka uguedho jo ma kuong’ou, ka ulamo ne jo ma yanyou.+ 29  Ka ng’ato othalo lembi konchiel, lokne machielo bende; kendo ka ng’ato okawo nangani ma oko, kik itame kawo nangani ma iye bende.+ 30  Mi ji duto ma kwayi gigi,+ to ng’at ma kawo gigi, kik ikwa mondo oduokni. 31  “Bende, mana kaka udwaro ni ji otimnu, un bende timnegiuru kamano.+ 32  “Ka uhero jo ma oherou kende, ere ber muyudo? Nimar kata mana joricho ohero jo moherogi.+ 33  Kendo ka utimo maber ne jo ma timonu maber, ere ber muyudo? Kata mana joricho timo kamano. 34  Bende, ka uholo giu* mana ne jo ma ugeno ni biro chulou, ere ohala muyudo?+ Donge kata mana joricho bende holo joricho ka gigeno ni ibiro duoknegi duto ma ne gichiwo, koso? 35  Kar mano, dhiuru nyime hero jowasiku, kendo utim maber, kendo uhol ji ma ok ugen yudoe gimoro;+ to pok maru biro bedo maduong’, mi unubed nyithind Ng’at Mamalo Chutho, nikech ong’won gi jo ma ok go erokamano kod jo maricho.+ 36  Dhiuru nyime bedo jo ma kecho ji, mana kaka Wuonu bende kecho ji.+ 37  “Bende, weuru ng’ado ne ji bura, eka ok nong’adnu bura ngang’;+ kendo weuru keto ne ji bura, eka ok noketnu bura ngang’. Dhiuru nyime weyo ne ji kethogi, to un bende nowenu.+ 38  Beduru jochiwo, to ji biro chiwonu.+ Giniol e ofuke mag lepu gik mopim maber, modin, motiel, kendo mopong’ thich ma o oko. Nikech rapim ma upimogo, mano bende e ma ibiro pimnugo.” 39  Eka nogoyonegi ngero niya: “Be muofu nyalo tayo muofu wadgi? Donge giduto gibiro lwar e bur?+ 40  Japuonjre ok duong’ moloyo japuonjne, to ng’ato ka ng’ato mosepuonj malong’o chuth biro bedo kaka japuonjne. 41  Kare ang’o momiyo ing’iyo pilni yath e wang’ owadu to ok ine yath maduong’ e wang’i iwuon?+ 42  Ere kaka inyalo wacho ne owadu ni, ‘Owadwa, we agolni pilni yath manie wang’i,’ ka koni to in iwuon ok ine yath maduong’ manie wang’i? In ng’at ma wuondore! Kwong igol yath maduong’ e wang’i eka ibiro neno maler kaka inyalo golo pilni yath manie wang’ owadu. 43  “Nimar onge yath maber ma nyago olemo motop, kendo onge yath motop ma nyago olemo maber.+ 44  Nikech yath ka yath ing’eyo kuom olembe owuon.+ Kuom ranyisi, ji ok pon olemb ng’owo kuom kuthe, kata ng’ado mzabibu kuom yadh kudho. 45  Ng’at maber golo gik mabeyo koa e mwandu mabeyo manie chunye, to ng’at marach golo gik maricho koa e mwandune maricho; nimar gik mogundho e chuny ng’ato e ma dhoge wacho.+ 46  “Kare ang’o momiyo uluonga ni ‘Ruoth! Ruoth!’ to ok utim gik ma awacho?+ 47  Ng’at ma biro ira kendo ma winjo wechena kendo ma timogi, we anyisu ng’at mochalgo:+ 48  Ochal gi ng’at ma ka ne dwaro gero ot, nokunyo lowo modhi piny nyaka e wi lwanda eka noketo mise. Omiyo, ka ohula nobiro, pi nogoyo odno to pigno ne onge gi teko mar yienge nikech ne ogere maber.+ 49  Mopogore gi mano, ng’at ma winjo to ok otim gimoro,+ ochal gi ng’at ma nogero ot e wi lowo ma onge mise. Pi nogoyo odno mi gikanyono nolwar, kendo ne okethore marach.”

Weche Moler Piny

Kata, “ong’ol; otal.”
Kata, “ong’olno; otalno.”
Tiende ni, maonge ohala.