Kal idhi e weche manie iye

Kwa Mondo Opuonji Muma Nono ma Onge Chudo

Be diher puonjori Muma? Ka en kamano, inyalo kwayo mondo wapuonji Muma ma onge chudo moro amora. Inyalo kwayo mondo opuonji Muma kipong’o fom man piny kaeni.

Wabiro tiyo gi weche ma ichiwo e ng’eyo kaka wanyalo oro ng’ato mondo olimi. Mano luwore gi chikewa manie “Global Policy on Use of Personal Data”.

Weche Manyien e Wi Coronavirus (COVID-19): Kuonde mang'eny, sani ok walim ji achiel kachiel. Inyalo pong'o fom ma ni piny kaeni mondo Janeno mar Jehova modak e alworau otudre kodi, to ipar iket nyaka nambani mar simu.