Injili mar Luka 19:1-48

  • Yesu limo Zakayo (1-10)

  • Ngero mar mina apar (11-27)

  • Ji orwako Yesu gi mor maduong’ (28-40)

  • Yesu ywago Jerusalem (41-44)

  • Yesu opwodho hekalu (45-48)

19  Eka nodonjo Jeriko kendo noyudo okalo.  Ne nitie ng’at moro kanyo ma nyinge Zakayo ma ne en jatend josol osuru kendo ne en jamwandu.  Nodwaro neno Yesu. Nikech ne en nyadundo to oganda ne thoth, ne ok onyal nene.  Omiyo, noringo motelo nyime mi noidho yadh ng’owo moro mondo one Yesu, nimar Yesu ne chiegni kalo e yorno.  Ka Yesu nochopo kanyo, nong’iyo malo mowachone niya: “Zakayo lor piny mapiyo nimar kawuono nyaka abi e odi.”  Eka ne olor piny mapiyo kendo norwake gi mor.  Ka ne oganda oneno mano, giduto ne ging’ur niya: “Odhi bedo wendo e od ng’at ma jaricho.”+  Zakayo ne ochung’ mowacho ne Ruoth kama: “Ruoth, ne! adhi chiwo nus mar giga ne jo ma odhier, kendo gima namayo ng’ato abiro duoko nyading’wen.”+  Omiyo, Yesu nowacho kama: “Kawuononi warruok osebiro e odni nikech jali bende en wuod Ibrahim. 10  Nimar Wuod dhano nobiro mondo omany jo ma ne olal, kendo mondo oresgi.”+ 11  Sa ma ne pod gidhi nyime winjo wechegi, nogoyonegi ngero machielo nikech noyudo en machiegni gi Jerusalem, kendo ne giparo ni Pinyruodh Nyasaye ne dhi fwenyore gikanyono.+ 12  Omiyo, nowacho kama: “Ng’at moro moa e anyuola ma nigi huma nodhi wuoth e piny moro mabor+ mondo okete kaka ruoth eka oduogi. 13  Bang’ luongo wasumbnine apar, nomiyogi mina* apar kendo nowachonegi ni, ‘Lokuru ohala nyaka chop aduogi.’+ 14  Kata kamano, jopinye nosin kode mi ne gioro joote moko oluw bang’e mondo giwach ni, ‘Ok wadwar ni ng’atni obed ruoth e wiwa.’ 15  “Gikone, ka noduogo bang’ bedo ruoth, noluongo wasumbni ma nosemiyo pesago* mondo ong’e yuto ma ne gisenwang’o bang’ loko ohala.+ 16  Omiyo, misumba mokwongo nobiro ire mowacho ni, ‘Ruoth, mina ma ne imiya osenyuolo mina apar.’+ 17  Nokone ni, ‘Itimo maber, in misumba maber! Nikech isenyiso ni in ng’at migeno e wach matin ahinya, bed gi loch e wi mier apar.’+ 18  Koro mar ariyo nobiro ka wacho ni, ‘Ruoth, mina ma ne imiya ne onyuolo mina abich.’+ 19  Nowacho bende ne misumbano ni, ‘In bende bed gi loch e wi mier abich.’ 20  To machielo nobiro ka wacho ni, ‘Ruoth, eri mina mari ma napando ei nanga. 21  Nimar ne aluori, nikech in ng’at marach; ijakawo gik ma ne ok ikano, kendo ijakayo gik ma ne ok ichuoyo.’+ 22  Nowachone ni, ‘Misumba marachni, ang’adoni bura kuom weche moa e dhogi iwuon. Donge ne ing’eyo ni an ng’at marach, ni ajakawo gik ma ne ok akano, kendo ni ajakayo gik ma ne ok achuoyo?+ 23  Kare ang’o momiyo ne ok iketo pesana* e bengi? Eka dine ayudo ohala moro e wiye ka aduogo.’ 24  “Eka nowacho ne jo ma ne ochung’ machiegni ni, ‘Kawuru mina ma en-gono kendo umi jal ma nigi mina apar.’+ 25  To ne giwachone ni, ‘Ruoth, donge en gi mina apar?’— 26  ‘Awachonu ni, ng’at ma nigo, ibiro mede, to ng’at ma ongego, kata mana ma en-go ibiro maye.+ 27  E wi mano, kelnauru jowasika ma ne ok dwar ni abed ruoth e wigi kendo uneggi e nyima kae.’” 28  Ka nosewacho wechego, nomedo wuotho kochomo Jerusalem. 29  To ka nochopo machiegni gi Bethfage kod Bethania, e got miluongo ni Got Zeituni,+ nooro jopuonjrene ariyo+ 30  kowachonegi kama: “Dhiuru e gweng’ man nyimucha kendo ubiro yudo nyathi punda motue ma ng’ato pok noidho. Gonyeuru kendo ukele kae. 31  To ka ng’ato openjou ni, ‘Ang’o momiyo ugonye?’ dwokeuru ni, ‘Ruoth dware.’” 32  Omiyo, jo ma ne oorgo nowuok kendo ne giyudo mana kaka nosewachonegi.+ 33  To sa ma ne gigonye, weg pundano nopenjogi niya: “Ang’o momiyo ugonyo pundano?” 34  Ne gidwokogi kama: “Ruoth dware.” 35  Eka ne gitere nyaka ir Yesu, mi ne gibolo lepgi ma oko e ng’e pundano kendo ne giketo Yesu mondo oidhe.+ 36  Kaka nomedo sudo, ji ne pedho lepgi ma oko e yo.+ 37  To mapiyo ka nochiegni chopo e yo mawuok Got Zeituni, oganda duto mar jopuonjre nobedo mamor, kendo ne gipako Nyasaye gi dwol maduong’ nikech tije madongo duto ma ne giseneno, 38  ka giwacho kama: “Ng’at moguedhi en ng’at ma biro kaka Ruoth e nying Jehova!* Kuwe mondo obed e polo kendo duong’ obed kuonde man malo mogik!”+ 39  To Jo-Farisai moko ei oganda nowachone niya: “Japuonj, kwer jopuonjreni.”+ 40  En nodwokogi kama: “Awachonu ni, ka jogi oling’, kite nyalo wuoyo gi dwol maduong’.” 41  Koro ka nochopo machiegni, nong’iyo Jerusalem mi ne oywage+ 42  kowacho niya: “Yaye, ma dine bed ni kawuononi iseng’eyo gik ma kelo kuwe—en mana ni osepandgi mondo kik inegi.+ 43  Nikech ndalo biro ma wasiki noger chiel gi yiende ma wiyegi bitho kendo ginilwori ka gichandi koni gi koni.+ 44  Ginitieki chuth kaachiel gi nyithindi,+ mi ok giniwe kidi moro ka oluowore e wi wadgi+ nikech ne ok ifwenyo kinde minonie.” 45  Eka nodonjo e hekalu mi noriembo jo ma ne uso gik moko ma ogologi oko+ 46  kowachonegi kama: “Ondik ni, ‘Oda nobed od lamo,’+ to un useloke rogo mar jomecho.”+ 47  Nodhi nyime puonjo pile ka pile e hekalu. Jotend-jodolo, gi jondiko, kod jotelo ne dwaro nege,+ 48  to ne ok giyudo yo moro amora mar timo kamano nimar ji duto ne winje.+

Weche Moler Piny

Mina mar Jo-Grik ne romre gi gram 340 kendo ne oromre gi drakma 100. Som Apendiks B14.
Grik, “fedhago.”
Grik, “fedhana.”