Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

A7-H

Gik Madongo ma Notimore e Ngima Yesu e Pinyka—Tije ma Yesu Notimo Mogik ka En Jerusalem (Kare 2)

HIGA

KAMA GINO NOTIMOREE

GIMA NOTIMORE

MATHAYO

MARIKO

LUKA

JOHANA

Nisan 14

Jerusalem

Yesu fwenyo ni Judas en ja andhoga kendo oweye mondo odhi

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Ochako Chiemb Odhiambo mar Ruoth (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Okoro ni Petro biro kwede kendo jootene biro ke 26:31-35

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Osingo ni obiro oro jakony; ngero mar yadh mzabibu madier; ochiwo chik mar hera; lamo mogik ka en-gi jootene

     

14:1–17:26

Gethsemane

Chuny Yesu chandore malit e puodhono; indhoge kendo imake

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Inone gi Anas; Kayafa yale e nyim Sanhedrin; Petro kwede

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judas ma ja andhoga dere (Tic 1:18, 19)

27:3-10

     

En e nyim Pilato, bang’e e nyim Herode, kendo iduoke ir Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato dwaro ni mondo owe Yesu to Jo-Yahudi kwayo mondo ogonynegi Baraba; Yesu tho e yadh sand

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. sa 9:00 godhiambo, Tich Abich)

Golgotha

Otho e yadh sand 27:31-56

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Igolo ringrene e yadh sand kendo ikete e liel 27:57-61

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15

Jerusalem

Jodolo gi Jo-Farisai chano mondo orit liel kendo odine

27:62-66

     

Nisan 16

Jerusalem gi alworane; Emau

Ichiero Yesu; ofwenyore nyadibich ne jopuonjrene

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Bang’ Nisan 16

Jerusalem; Galili

Ofwenyore ne jopuonjrene nyadinwoya (1Ko 15:5-7; Tic 1:3-8); ochikogi; omiyogi tich mar manyo jopuonjre

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyar 25

Got Zeituni, machiegni gi Bethania

Yesu dhi e polo e odiechieng’ mar 40 nyaka ne chiere (Tic 1:9-12)

   

24:50-53