Kal idhi e weche manie iye

Lero Tiend Ndiko mag Muma

Ng’e tiend weche moko motigo e Muma. Ng’e gimomiyo nondikgi kitiyo gi weche molworogi. Non ndikogo e yo matut kitiyo gi weche moler piny kod ndiko mamoko motudore kodgi.

Tiend Ndiko mar Chakruok 1:1—“Kar Chakruok Nyasaye ne Ochueyo Polo gi Piny”

Gin puonj mage ariyo ma iwuoyoe e weche michakogo Mumagi?

Tiend Ndiko mar Wuok 20:12—“Luor Wuoru gi Meru”

Chikno nigi singo ma nyiso ber mamoko ma winjo jonyuol kelo.

Tiend Ndiko mar Zaburi 37:4—‘Yud Mor Kuom Ruoth’

Ere kaka zaburini nyalo konyowa yudo rieko kendo bedo joma Nyasaye oyiego?

Tiend Ndiko mar Isaya 41:10—“Kik Iluor, Nimar An Kodi”

Jehova tiyo gi weche mopogore opogore adek kojiwogo jotichne mondo obed gadier ni obiro sirogi.

Tiend Ndiko mar Isaya 42:8—“An e Ruoth”

En nying mane ma Nyasaye nomiyore?

Tiend Ndiko mar Jeremia 29:11—“An Awuon Ema Ang’eyo Gima Achanonu”

Be Nyasaye osechano ne ng’ato ka ng’ato gik ma biro timore e ngimane?

Tiend Ndiko mar Mathayo 6:34—“Kik Uparru Kuom Kiny”

Yesu ok ne tem wacho ni ok onego waikre ne ngima ma kiny.

Tiend Ndiko mar Mariko 1:15—“Pinyruodh Nyasaye Chiegni”

Be Yesu nowacho ni Pinyruoth nosechako locho?

Tiend Ndiko mar Johana 3:16—“Nikech Nyasaye Nohero Piny Ahinya”

Ere kaka Jehova osenyiso ni oherowa kendo odwaro ni wadag nyaka chieng’?

Tiend Ndiko mar Jo-Rumi 10:13—“Luongo Nying Ruoth”

Nyasaye miyo ji duto thuolo mar yudo warruok kod ngima ma nyaka chieng’, bed ni giwuok e piny mane, oganda mane, gidhier, kata gimewo.