Kal idhi e weche manie iye

Lero Tiend Ndiko mag Muma

Ng’e tiend weche moko motigo e Muma. Ng’e gimomiyo nondikgi kitiyo gi weche molworogi. Non ndikogo e yo matut kitiyo gi weche moler piny kod ndiko mamoko motudore kodgi.

Tiend Ndiko mar Chakruok 1:1​—“Kar Chakruok Nyasaye ne Ochueyo Polo gi Piny”

Gin puonj mage ariyo ma iwuoyoe e weche michakogo Mumagi?

Tiend Ndiko mar Mathayo 6:34​—“Kik Uparru Kuom Kiny”

Yesu ok ne tem wacho ni ok onego waikre ne ngima ma kiny.

Tiend Ndiko mar Mariko 1:15​—“Pinyruodh Nyasaye Chiegni”

Be Yesu nowacho ni Pinyruoth nosechako locho?

Tiend Ndiko mar Jo-Rumi 10:13​—“Luongo Nying Ruoth”

Nyasaye miyo ji duto thuolo mar yudo warruok kod ngima ma nyaka chieng’, bed ni giwuok e piny mane, oganda mane, gidhier, kata gimewo.