Kal idhi e weche manie iye

PUONJRI MUMA GI NG’AT MA TAYI

Inyalo Dak gi Mor Nyaka Chieng’!

Chenro mar puonjruok Mumani biro konyi mondo iyud dwoko mag penjo kaka ma luwogi:

  • Anyalo timo ang’o mondo adag e ngima mamor?

  • Be richo kod chandruok chieng’ norum?

  • Be abiro neno wedena kod osiepena ma nosetho?

  • Be Nyasaye dewa?

  • Ere kaka anyalo lemo mondo Nyasaye owinja?

Puonjruok en Nono

Ibiro puonji nono ma onge chudo, kendo ibiro miyi bug puonjruok miluongo ni Inyalo Dak gi Mor Nyaka Chieng’! kod Muma, ka po ni idwaro.

Sa kod Kar Puonjruok

Inyalo puonjori gi ng’at ma tayi aching’, e yor simu, kata vidio. Inyalo yiero sa kod kama utime puonjruok.

Ok Chun Ng’ato gi Puonjruok

Inyalo weyo puonjruok sa asaya mihero.

Ere kaka wapuonjoga ji Muma?

Japuonj ma tayi biro konyi ng’eyo gik ma Muma puonjo, ka unono sula ka sula. Chenro mar puonjruok Muma kitiyo gi bug Inyalo Dak gi Mor Nyaka Chieng’!, biro konyi fwenyo mos mos wach maduong’ ma Muma wuoye kod kaka onyalo konyi. Mondo iyud weche momedore, ne vidioni kata isom moko kuom penjo ma ji jopenjo e wi chenroni.

Be digomb ng’eyo moko kuom gik ma ibiro puonjori?

Non e yo machuok sula mag chako puonjruok.

Be iikori temo chenroni?

Di link man piny kaeni mondo ichan kaka inyalo chako puonjruok.