Kal idhi e weche manie iye

Sayans kod Muma

Be weche sayans winjore gi weche ma ni e Muma? Sama Muma wuoyo kuom weche sayans, be owachoga adier? Ne ane gima gik ma ni e pinyni nyiso, kod gima josayans ma temo nono gigo wacho.

Buge kod Gik Mamoko

Penjo Abich e Wi Kaka​—Ngima Nochakore

Non adiera mosetimnegi nonro maber kae to in iwuon e ma iyier ka be ibiro yie ni gik moko nosieko asieka kendgi koso nochuegi.

Chuech Nyiso Duong’ mar Nyasaye

Ka irango chuech moro amora manie pinyni, inyalo fwenyo kido ma Jachuech nigo kendo mano nyalo konyi sudo machiegni kode.