Kal idhi e weche manie iye

Sula Moket e Grube-Grube

Som sula ma wuoyo kuom Muma, kaka Muma nyalo konyowa, kod tije mag Joneno mag Jehova. Yier dhok ma idwaro mondo ine sula ma yudore e dhokno.

 

KAKA ITIYOGA GI CHIWO MA WAGOLO

Bug Puonjruok Muma Molos e Yo Mopogore Ahinya

Bug Inyalo Dak gi Mor Nyaka Chieng’! nolos kitiyo gi gik mopogore gi gik milosogago bugewa mamoko. Ne ane gimomiyo notim kamano.

KAKA ITIYOGA GI CHIWO MA WAGOLO

Bug Puonjruok Muma Molos e Yo Mopogore Ahinya

Bug Inyalo Dak gi Mor Nyaka Chieng’! nolos kitiyo gi gik mopogore gi gik milosogago bugewa mamoko. Ne ane gimomiyo notim kamano.