Kal idhi e weche manie iye

Rapar mar Tho Yesu

Dichiel higa ka higa, watimoga rapar mar tho Yesu kuonde mopogore opogore e piny mangima. Watimoga raparni nikech Yesu owuon e ma nowacho ni: “Sikuru ka utimo ma mondo uparago.” (Luka 22:19) Rapar mar tho Yesu nobed

Ngeso, Mach 27, 2021.

Warwaki mondo ibi iriwri kodwa e chokruok makendeni. Nikech tuo marach ma landoreni, ibiro tim chokruogni e yor vidio. Mondo ing’e kaka inyalo donjo e chokruogni, wuo gi Janeno mar Jehova moro amora.