Kal idhi e weche manie iye

Rapar mar Tho Yesu

Jumapil, Mach 24, 2024

Dichiel e higa, Joneno mag Jehova timoga Rapar mar tho Yesu mana kaka Yesu nochiko niya: “Sikuru ka utimo ma mondo uparago.”​—Luka 22:19.

Warwaki e nyasini.

Penjo ma Ji Jopenjo

Program biro kawo thuolo ma romo nade?

Obiro kawo sa achiel kama.

Ibiro time kanye?

Wuo gi Janeno mar Jehova moro amora mondo onyisi kama itimee machiegni kodi.

Be ichulo pesa mondo eka ng’ato odonji?

Ooyo.

Be ibiro kwayi sadaka?

Ooyo. Joneno mag Jehova ok kwaga sadaka e chokruogegi.

Be nitie kit rwakruok moro sie ma dwarore?

Kata obedo ni onge kit rwakruok moro sie ma dwarore, Joneno mag Jehova temo matek mondo giluw puonj mar Muma ma dwaro ni ng’ato orwakre e yo mobidhore kendo ma nyiso luor. (1 Timotheo 2:9) Ok ochuno ni irwak lewni ma nengogi tek kata molichore.

Ang’o ma biro timore e Raparno?

Chokruok biro chakore gi wer kae to Janeno mar Jehova moro biro lamo. Ibiro tim kamano bende sa ma chokruok orumo. Gima duong’ e Raparno en twak ma ibiro gol ma nyiso gimomiyo tho mar Yesu en gima dwarore ahinya kod kaka gima Nyasaye gi Kristo notimonwano nyalo konyowa.

Mondo iyud weche momedore, som sula ma wacho ni, “Ang’o Momiyo Joneno mag Jehova Timoga Sap Ruoth e Yo Mopogore gi Dinde Mamoko?