Kal idhi e weche manie iye

Rapar mar Tho Yesu

Warwaki!

E otieno mogik ka ne Yesu pok otho, nonyiso jolupne mondo opar thone. Nowachonegi kama:

“Sikuru ka utimo ma mondo uparago.”​—Luka 22:19.

Warwaki mondo ibi iriwri kodwa e paro tho Yesu Kristo mitimoga higa ka higa. Higani wabiro time Tich Ariyo, April 7.

Yud Kama Itimoe Rapar Man Machiegni Kodi
Nene e Websait