Kal idhi e weche manie iye

Tijwa mar Pinyruoth

Tijwa mar Pinyruoth oting’o chenro mar chokruoge mag Joneno mag Jehova ma luwogi: Puonjruok Muma e Kanyakla, Skul mar Tij Nyasaye, kod Chokruok mar Tijwa.

 

CHAN

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH

TIJWA MAR PINYRUOTH