Kal idhi e weche manie iye

Beduru Joma Hore!

Chokruok Maduong’ mar Joneno mag Jehova ma 2023

Warwaki e chokruok mar ndalo adek mar Joneno mag Jehova ma ibiro tim higani.

Donjo en nono • Onge sadaka mibiro chok

Gik ma Wageno Neno Kendo Winjo

Tich Abich: Ibiro puonjori kaka bedo ng’at ma hore nyalo konyi chopo chenro ma in-go.

Ngeso: Ere kaka bedo ng’at ma hore nyalo konyi mondo imed tego osiep manie kindi gi joodu kod osiepeni?

Jumapil: Sama ilemo mondo Nyasaye okonyi, be obiro dwoko lamoni? Ibiro yudo dwoko mar penjono e twak ma wiye wacho ni “Be Nyasaye Biro Dwoko Lamoni?”

Ne vidio ma luwogi ma wuoyo e wi chokruok ma higani

Ang’o ma Timorega e Chokruogewa Madongo?

Ng’e gik mibiro neno kidhi e chokruok maduong’ mar Joneno mag Jehova.

Chokruok Maduong’ mar Joneno mag Jehova ma 2023: Beduru Joma Hore!

Ang’o momiyo wi chokruok ma higani owinjore ahinya?

Kionjo mar Drama: “We Mondo Jehova Ota Yoreni”

Chuno ni Amani gi joode oring mondo gires ngimagi. Be gibiro genore giwegi koso gibiro geno kuom Nyasaye mondo okonygi?