Kal idhi e weche manie iye

Yie Kuom Nyasaye

Yie nyalo miyo ichung’ motegno kendo ibed gi geno. Muma nyalo konyi kata ka po ni pok niyiega kuom Nyasaye, yieni odok chien, kata diher tego yieni.

OHINGA MAR JARITO

Norite Kaachiel “gi Ji Abiriyo Moko”

Ere kaka Noa gi joode ne otony e masira maduong’ie moloyo ma ne ohango yudo oganda dhano?

OHINGA MAR JARITO

Norite Kaachiel “gi Ji Abiriyo Moko”

Ere kaka Noa gi joode ne otony e masira maduong’ie moloyo ma ne ohango yudo oganda dhano?

Luw Yie Margi​—Chwo gi Mon Miwuoyo Kuomgi e Muma