Kal idhi e weche manie iye

Gik Mipuonjruokgo Muma

Gige puonjruokgi nyalo konyi puonjori Muma e yo ma miyo iwinjo tiend gik ma isomo kendo e yo mochanore maber.

Som Muma e Intanet

Non gik ma yudore e Muma Maler—Loko mar Piny Manyien, Muma mayot somo kendo weche manie iye winjo yot.

Vidio mag Puonjruok Muma

Weche Michakogo Buge Mag Muma

Weche madongo e wi buk ka buk manie Muma.

Vidio mag Muma Konyo Ahinya e Puonjo

Vidio machiekogi chiwo dwoko e wi penjo madongo mag Muma.

Gige Puonjruok Muma kod Timo Nonro

Chenro mar Somo Muma

Bed ni idwaro chenro mar somo Muma pile, chenro mar somo Muma kiluwo sigana moro, kata chenro mar somo Muma kiluwo wich moro, pod chenroni nyalo konyi.

Kaka Inyalo Yudo Ndiko e Mumbi

Mochan kae gi gin buge 66 mag Muma ka luwore gi kaka gin e loko mag Mumbni mang’eny. Nying buk iluwo gi sula kae to wes.

Dwoko Penjo ma Ji Nigo e Wi Muma

Yud dwoko ma Muma chiwo e wi penjo ma ji nigo e wi Nyasaye, Yesu, ngima mar joot, chandruok, kod weche mamoko.

Lero Tiend Ndiko mag Muma

Ng’e tiend weche moko motigo e Muma.

Laibrari mar Intanet (opens new window)

Tim nonro kuom puonj mag Muma kitiyo gi buge mag Joneno mag Jehova.

Kwa Mondo Ng'ato Opuonji Muma

Ere Kaka Joneno mag Jehova Puonjoga Ji Muma?

E puonjruok Muma ma Joneno mag Jehova tayoga, inyalo tiyo gi Muma moro amora mihero. Bed thuolo gwelo joodu duto kata osiepeni e puonjruok.

Kwa Mondo Opuonji Muma Nono ma Onge Chudo

Yud puonjruok Muma ma onge chudo e sa mowinjore kodi kendo e kama ihero.