Ang’o Manyien?

2024-05-23

WENDE MAKENDE

“Kuwe Kaka Aora”

Kuwe ma Jehova miyowa chalo gi aora ma siko ka mol nyaka chieng’.

2024-05-23

WENDE MAKENDE

“Wach Maber” (Wend Chokruok Maduong’ ma 2024)

Chakre kinde Jokristo mokwongo nyaka e kindewagi, ji osebedo ka lando wach maber ka gimor. Mano en tich maduong’ moloyo gimoro amora kendo Yesu e ma tayo tijno ka malaike konye.

2024-05-01

OHINGA MAR JARITO

Ang’o ma Nyalo Konyi Pogo Ber gi Rach?

Ng’e kaka inyalo timo yiero mabeyo ma biro miyo idag gi mor sani gi joodu kod e kinde mabiro.

2024-05-01

SIKURU KA UNENO!

Lweny Biro Rumo Karang’o?—Gima Muma Wacho

Machiegnini, lwenje duto biro rumo. Muma lero kaka mano biro timore.

2024-05-01

WECHE MAMOKO

Kony Jomamoko Mondo Kik Iwinj ka In Kendi—Gima Muma Wacho

Ne ane gik moko ariyo ma kitimo ne jomamoko to in be gigo konyi.

2024-05-01

PENJO MA JI JOPENJO

Ang’o Momiyo Joneno mag Jehova Ok Dhiga e Lweny?

E piny ngima, ji ong’eyo ni Joneno mag Jehova ok dhiga e lweny. Ne ane gimomiyo ok wadhiga e lweny.